วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 9 แนวทางการพัฒนาคนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ใบความรู้ที่  9

การจะเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนั้น ประชาชนจะต้องเข้าใจและมีวิถีชีวิตในลักษณะประชาธิปไตย โดยจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ สันติสุข และเสรีภาพ คือประชาชนในสังคมมีความสงบสุข ปลอดภัยและมีอิสระที่จะกระทำการใดๆ ภายใต้ขอบเขตกฏหมาย
โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ประชาธิปไตยนั้นมีความหมายได้สองนัยได้แก่ ประชาธิปไตยในการดำรงชีวิตร่วมกันของสมาชิกในสังคม หมายถึง รูปแบบของพฤิตกรรมมนุษย์ที่สอคดล้องกับหลักการของประชาธิปไตย
และความหมายโดยนัยทางการปกครองในสังคม จะหมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีอำนาจและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ในการกำหนดนโยบายในการปกครองประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลัก
คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมี 3 ประการ ดังนี้
1. การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั้นสามี ภรรยา บิดามารดา และบุตร ต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว เช่น สามีจะต้องทำหน้าที่เป็นสามีที่ดีของภรรยาเป็นพ่อที่ดีของลูก ส่วนภรรยาก็จะต้องทำหน้าที่ภรรยาที่ดี เก็บรักษาทรัพย์ที่สามีหามาให้ ลูกๆ ก็จะต้องช่วยเหลือพ่อแม่ดูแลบ้านเรือนให้สะอาดเรียบร้อยตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
2. การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน นักเรียนจะต้องตระหนักเสมอว่านักเรียนมีหน้าที่ศึกษาให้เต็มที่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เคารพและเชื่อฟังคำสั่งของครู ส่วนครูก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของบตนด้วยความตั้งใจและรับผิดชอบให้ศิษย์อย่างเต็มที่
3. การเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน การเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนั้นทุกคนจะต้องตระหนักว่าตนมีหน้าที่ในการรักษาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า ช่วยการสอดส่องดูแลและป้องกันมิให้มีการเสพยาเสพติดหรือการค้าขายสิ่งเสพติดทุกชนิดในชุมชนของตน

วิชาหน้าที่พลเมือง

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational