วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

สื่อการเรียน


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดี

หน้าที่พลเมือง... คืออะไร

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

โรงเรียนประชาธิปไตยสีขาว

นิทานเด็กดี เรื่อง"ความซื่อสัตย์"

การสร้างความเป็นพลเมือง

นี่แหละประชาธิปไตย

มารยาทไทย งามอย่างไทย

มารยาทไทย-การรับส่งสิ่งของผู้ใหญ่

ความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและโอกาส

เศรษฐกิจพอเพียงหนังสั้น 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
เรื่อง คุณค่าของคนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational