วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เรื่องที่ 4 กระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

เรื่องที่ 4
กระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เรื่องที่ 4 กระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม • ภายใต้ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองได้หลายทาง เช่น การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การตรวจสอบการทำงานของรัฐ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นขบวนการประชาธิปไตย ที่ทำให้การเมืองการปกครองของไทย มีความโปร่งใสและมั่นคง

 1. การประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตย ในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะ สามารถปฎิบัติตามแนวทาง ดังนี้
  1. แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
  2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้วยการเสวนา หรืออภิปรายเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
  3. ใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติ เมื่อมีการสอบถามความความความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
 2. การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ สามารถปฎิบัติได้ตามแนว ดังนี้
  1. การมีส่วนร่วมในการเลือก
   1. ออกไปใช้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุกครั้ง
   2. ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใส
   3. ร่วมเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ตนอาศัยอยู่ และให้ความช่วยเหลือในการจัดการเลือกตั้งด้วยความสมัครใจ
  2. การตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
   1. รับฟังนโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคอย่างเท่าเทียม ไร้อคติ
   2. เลือกผู้แทนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ และพร้อมที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง
   3. ไม่สนับสนุนนักการเมืองที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและแจ้งให้คณะกรรมการเลือกตั้งทราบ เมื่อพบการทุจริตซื้อขายเสียง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational