วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

สารบัญใบความรู้

เตรียมเด็กสู่อนาคตของเขา 
ไม่ใช่พาเขากลับไปสู่อดีตของเรา

เตรียมเด็กสู่อนาคตของเขา
คิด 

อยากให้เด็ก มีทักษะ

ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 

อยากให้เด็กใช้ ค้นคว้า รู้เท่าทันสื่อ 
แต่เวลาทำ 
.... ห้ามเด็กนำโทรศัพท์เข้าห้องเรียน.....
แนวทางการศึกษา 
ที่เหมาะสมเพื่ออนาคตของเด็ก 
คือการฝึกฝนให้เขาใช้มันอย่างเหมาะสมครับ
โลกเปลี่ยนไปแล้ว 
สังคมแตกต่างจากเดิมมาก
เราต้องช่วยกัน 
เพื่อเตรียมเด็กสู่อนาคตของเขา


ไม่ใช่พาเขากลับไปสู่อดีตของเรา


การปฏิรูปการศึกษาที่ทำกันทั่วโลก 
ในรอบสิบกว่าปีมานี้
สาเหตสำคัญคือ โลกเปลี่ยน การงานเปลี่ยน 
เทคโนโลยี ต้องกลายเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าและทำงาน 
เขาจึงสนับสนุนให้ครูอาจารย์เปลี่ยนการสอน
และการสอบแบบโบราณ 
มาเป็นการสอนและการสอบ
ที่จะพาผู้เรียนสู่อนาคต
ในบ้านเราเอง
รัฐบาลก่อนแจกแทบเลต 
รัฐบาลนี้ วันนี้แจกทีวี แจกห้องเรียนเทคโนโลยี
แต่เป็นเรื่อง แปลกที่หลาย รร. 
ห้ามเด็กเอาโทรศัพท์ เข้าห้องเรียน
ห้ามใช้เครื่องคิดเลขเราลงทุนใช้เงินเพื่อซื้ออุปกรณ์
เราทาสี รร. เราติดธงอาเซียน 

เราสร้างอาคาร
เราเปลี่ยนแปลงไปมาก

แต่การสอนและการสอบยังคงเดิม“การจัดการศึกษาเพื่อผลผลิต 
ครูต้องสอนน้อย แต่ให้เด็กเรียนรู้มาก 
ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบไม่สอน 

ก็เรียนได้จริง

โดยครูต้องเชื่อมั่นว่าผู้เรียน

สามารถแสดงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนการจัดการเรียน 

ออกแบบกิจกรรมการเรียน กระตุ้นส่งเสริมจูงใจผู้เรียน

และเตรียมคำถามที่ท้าทายให้ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบ 

มีประเด็นคำถามจากประสบการณ์ในชั้นเรียน 

การนำเสนอผลการเรียนมาอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

ซึ่งผู้สอนจะมีบทบาทใหม่ คือ Commentator เพิ่มขึ้นด้วย 

ทำให้เกิดผลงานที่เป็นองค์ความรู้

จากกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์”“การจัดการศึกษาไทย 4.0 เกิดขึ้นจริง 
ประสบความสำเร็จได้ ต้องเริ่มจากผู้บริหาร 
ผู้สอนต้องเปลี่ยนวิธีคิด 
ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบเอาคะแนนสูง 
ทำให้นักเรียนถูกจำกัดอยู่ในกรอบ 
ไม่สามารถคิดนอกกรอบได้ 
ครูต้องให้เสรีภาพเด็กเลือกเรียนตามความถนัด 
โดยส่งเสริม เติมเต็มตามศักยภาพของเด็ก 
ซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคมาก 
รวมถึงต้องเป็นเป้าหมายการศึกษาของชาติ 
สร้างเด็ก สร้างนวัตกรรม เลิกการบรรยาย 
แต่ให้เด็กได้ลงมือทำ 
เด็กทุกคนต้องมีผลงาน
และเห็นความสำเร็จอยู่ที่ผลงาน 
การเรียนการสอนทุกวิชาต้องเป็นแบบเดียวกัน 
มีการดำเนินการต่อเนื่อง 
และทุกคนต้องร่วมมือกันทำ” 


ประเทศพัฒนาแล้ว
เขาไม่สอนเด็กท่องสูตรคูณ
ท่องจำ เนื้อหา วิชาต่างๆ
เพราะ โทรศัพท์คิดเลขได้
และสามารถหาข้อมูลต่างๆได้
เมื่อเด็กไม่ต้องท่อง
รากแก้ว ใบเลี้ยงเดี่ยว
เด็กๆก็เลยมีเวลา ได้เล่นเกมส์
ได้เรียน เรื่อง coding ตั้งแต่ชั้นประถมครับ
ตอนนี้ คณะรัฐมนตรีจีน
อนุมัติ
ร่างแผนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
ให้ นำ การเขียนโปรแกรม
ปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เข้าในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว
ประเทศเรา ที่มีคุณภาพการศึกษา
ตำ่ระดับโลก
ก็เพราะ อย่างนี้แหละครับ
และ ที่น่าตกใจคือเราพยายามแก้ปัญหา
คุณภาพการศึกษาด้วยการ
ให้เด็กท่องจำไปทำข้อสอบ
ONET

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ ปรีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational