วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เรื่องที่ 5 การรู้เท่าทันสื่อ ข่าวสาร และการคาดการณ์ โดยใช้ข้อมูล


เรื่องที่ 5

การรู้เท่าทันสื่อ ข่าวสาร และการคาดการณ์ โดยใช้ข้อมูล
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การรู้เท่าทันสื่อ
 • ปัจจุบัน เป็นโลกยุคโลกไร้พรมแดน ที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบการสื่อสาร ที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
 • การรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อทุกประเภทอย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์

 1. การรู้ทันสื่อและการรู้ทันข่าวสาร สามารถปฎิบัติได้ตามแนวทาง ดังนี้
  1. ศึกษาสื่อ เพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติ และกลยุทธการสื่อสารของสื่อทุกประเภท เพื่อไม่ให้ตกเป็นเรื่องมือในการสร้างผลประโยชน์ให้แก่เจ้าของสื่อนั้นๆ
  2. มีสติในการใช้สื่อ โดยรับฟังข่าวสาร ภาพ และทุกๆสิ่งที่ปรากฎในสื่ออย่างมีสติ อย่าปักใจเชื่อหรือคล้อยตามสิ่งที่สื่อนำเสนอ จนกว่าจะมีหลักฐานยืนยัน หรือพิสูจน์
  3. ใช้สื่ออย่างหลากหลาย โดยการอ่าน ฟัง หรือชมข่าวสารจากสื่อที่หลากหลาย ทั้งในโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เพื่อนำข้อมูลข่าวสารในเรื่องเดียวกัน มาตรวจสอบ เปรียบเทียบว่ามีเนื้อหาสาระเหมือนกัน หรือต่างกันอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เห็นข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารนั้นๆ มากขึ้น
 2. การคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า บนพื้นฐานของข้อมูล สามารถปฎิบัติได้ตามแนวทาง ดังนี้
  1. ใฝ่หาความรู้ ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน และติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพราะผู้ที่มีขอบเขตความรู้อย่างกว้างขวาง ย่อมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เป็นอย่างดี
  2. รู้จักวิเคราะห์วางแผน โดยการนำข้อมูลที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ รวบรวมมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมในอดีต ปัจจุบัน เพื่อให้เห็นแนวโน้มของอนาคต
  3. ใช้อดีตให้เป็นประโยชน์ นำบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณืต่างๆ ในอดีตมาปรับใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก หรือเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational