วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 28 กฏหมายเกี่ยวกับครอบครัว


ใบความรู้ที่ 28
กฏหมายเกี่ยวกับครอบครัว

กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวที่สำคัญ เช่นกฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น กฎหมายเกี่ยวกับการสมรส กฎหมายเกี่ยวกับการรับรองบุตร เป็นต้น
1. กฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น หมายถึง การที่ชายและหญิงทำสัญญาว่าจะทำการสมรสกันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ แต่จะฟ้องศาลบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งทำการสมรสไม่ได้เมื่อมีการหมั้นแล้วของหมั้นตกเป็นสิทธิของฝ่ายหญิงการเลิกสัญญาหมั้นด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่าย ย่อมทำได้โดยไม่ต้องทำหลักฐานใด ๆ
2. กฎหมายเกี่ยวกับการสมรส หมายถึง การที่ชายและหญิงสมัครใจที่จะอยู่กินเป็นสามีภรรยากันโดยจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกับนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน โดยเงื่อนไขที่สำคัญของการสมรสตามกฎหมายผู้ที่จะทำการสมรสได้จะมีคุณสมบัติดังนี้
1. จะต้องเป็นชายและหญิงที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์
2. ชายหรือหญิงจะต้องไม่เป็นผู้วิกลจริตและไม่เป็นเพศเดียวกัน
3. ชายหรือหญิงจะต้องไม่เป็นญาติหรือสืบสายโลหิตต่อกันโดยตรงหรือไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันและไม่เป็นบุตรบุญธรรม
4. ไม่เป็นผู้ที่มีสามีหรือภรรยาอยู่แล้ว หากเป็นหญิงม่ายต้องหย่าขาดจากสามีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 310 วัน
5. การสมรสจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงและจะทำได้เพียงคนเดียวไม่สามารถทำการสมรสซ้อนได้จนกว่าจะมีการหย่าขาดจากกันถูกต้องตามกฎหมายก่อน
6.  ผู้เยาว์จะทำการสมรสได้เมื่อได้รับคำยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
7.  การสมรสนั้นจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย
3.  กฎหมายเกี่ยวกับการรับรองบุตร  การรับรองบุตรบุญธรรม คือการรับเอาเด็กซึ่งไม่ได้เป็นลูกของตนเองมาเป็นบุตรของตน ซึ่งจะมีความสมบูรณ์เมื่อมีการรับรองบุตรก่อนเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรมที่สำคัญมีดังนี้
  1. บุคคลที่จะรับบุตรบุญธรรมได้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และได้รับการยินยอมจากคู่สมรส นอกจากนั้นต้องมีอายุห่างจากบุตร 15 ปี ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของบุตรบุญธรรม
  2. การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
  3. ถ้าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ย่อมมีสิทธิให้ความยินยอมด้วย
  4. บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะเดียวกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมนั้นแต่จะไม่สูญเสียสิทธิในครอบครัวที่ให้กำเนิดมาและการรับบุตรบุญธรรมจะมีความสมบูรณ์เมื่อมีการจดทะเบียนตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
  5.  กฎหมายเกี่ยวกับมรดก คำว่า มรดก หมายถึง ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ตลอดทั้งความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนเสียชีวิต ซึ่งทายาทโดยธรรมคือผู้ทีจะได้รับมรดกจากผู้ตายเป็นลำดับแรก ซึ่งกฎหมายได้จัดแบ่งทายาทโดยธรรม ออกเป็น 6 ชั้น ดังนี้
   1. ผู้สืบสันดาน (บุตร) บิดา มารดา
   2. พี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกัน
   3. พี่น้องร่วมแต่บิดา
   4. พี่น้องร่วมแต่มารดา
   5. ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา
   6. คู่สมรสซึ่งหมายถึงสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational