วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 1 โครงสร้างสังคม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โครงสร้างสังคม
ใบความรู้ที่ 1
โครงสร้างสังคม

  • โครงสร้างของสังคม คือส่วนประกอบที่ทำให้สังคมสามารถดำรงอยู่อย่างมีระเบียบแบบแผนที่มั่นคงและแสดงถึงระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยโครงสร้างของสังคมมีความสำคัญเพราะสังคมมีความมั่นคงมากหรือน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความมั่นคงของโครงสร้างแต่ละส่วนและความสัมพันธ์ของโครงสร้างแต่ละส่วนต้องเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้อง
ลักษณะของโครงสร้างทางสังคม
  • 1. มีการรวมกลุ่มของคนไทยในสังคมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบและประสิทธิภายในการทำงานตามที่กลุ่มได้กำหนดเป้าหมายไว้
  • 2. มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม หรือมีกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเป็นแนวทางให้ยึดถือร่วมกัน โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของสังคม
  • 3. มีจุดหมายในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ดี และมีความเหมาสมที่จะนำมาใช้ในสังคมหรือมีการติดต่อระหว่างกัน
  • 4. มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ กล่าวคือโครงสร้างของสังคมจะมี่การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในแง่ของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในหลายรูปแบบ เช่น จำนวนคำอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขากการเคลื่อนย้ายของประชากรในสังคม


เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคนมี 4 ประเภท
  • 1. กลุ่มทางสถิติ กลุ่มนี้เกิดจากการจัดโดยนักสถิติหรือนักสังคมวิทยา เช่น กลุ่มคนที่มีอายุ 20 ขึ้นไป สถานภาพของคนกลุ่มนี้ไม่มีความรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิกในกลุ่ม เพราะไม่ได้มาร่วมกันจัดตั้งกลุ่มของตน
  • 2. กลุ่มพวกเดียวกัน คนในกลุ่มนี้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน เช่น กลุ่มชาวใต้ กลุ่มชาวเหนือ กลุ่มชาวอีสาน เป็นต้น
  • 3. กลุ่มสังคม ธรรมชาติของคนกลุ่มนี้จะมีการพบปะสังสรรค์ทางสังคม เช่น กลุ่มเพื่อนเรียนชั้นเดียวกัน กลุ่มเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
  • 4. กลุ่มสมาคม กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นโดยการจัดระเบียบของสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดตั้งร่วมกัน เช่น สมาคมครูและผู้ปกครอง สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมศิษย์เก่า

l13.gif
วิชาหน้าที่พลเมือง
ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

1 ความคิดเห็น:

Blogger Educational

Blogger Educational