วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 1 โครงสร้างสังคม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โครงสร้างสังคม
ใบความรู้ที่ 1
โครงสร้างสังคม

 • โครงสร้างของสังคม คือส่วนประกอบที่ทำให้สังคมสามารถดำรงอยู่อย่างมีระเบียบแบบแผนที่มั่นคงและแสดงถึงระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยโครงสร้างของสังคมมีความสำคัญเพราะสังคมมีความมั่นคงมากหรือน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความมั่นคงของโครงสร้างแต่ละส่วนและความสัมพันธ์ของโครงสร้างแต่ละส่วนต้องเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้อง
ลักษณะของโครงสร้างทางสังคม
 • 1. มีการรวมกลุ่มของคนไทยในสังคมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบและประสิทธิภายในการทำงานตามที่กลุ่มได้กำหนดเป้าหมายไว้
 • 2. มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม หรือมีกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเป็นแนวทางให้ยึดถือร่วมกัน โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของสังคม
 • 3. มีจุดหมายในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ดี และมีความเหมาสมที่จะนำมาใช้ในสังคมหรือมีการติดต่อระหว่างกัน
 • 4. มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ กล่าวคือโครงสร้างของสังคมจะมี่การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในแง่ของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในหลายรูปแบบ เช่น จำนวนคำอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขากการเคลื่อนย้ายของประชากรในสังคม


เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคนมี 4 ประเภท
 • 1. กลุ่มทางสถิติ กลุ่มนี้เกิดจากการจัดโดยนักสถิติหรือนักสังคมวิทยา เช่น กลุ่มคนที่มีอายุ 20 ขึ้นไป สถานภาพของคนกลุ่มนี้ไม่มีความรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิกในกลุ่ม เพราะไม่ได้มาร่วมกันจัดตั้งกลุ่มของตน
 • 2. กลุ่มพวกเดียวกัน คนในกลุ่มนี้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน เช่น กลุ่มชาวใต้ กลุ่มชาวเหนือ กลุ่มชาวอีสาน เป็นต้น
 • 3. กลุ่มสังคม ธรรมชาติของคนกลุ่มนี้จะมีการพบปะสังสรรค์ทางสังคม เช่น กลุ่มเพื่อนเรียนชั้นเดียวกัน กลุ่มเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
 • 4. กลุ่มสมาคม กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นโดยการจัดระเบียบของสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดตั้งร่วมกัน เช่น สมาคมครูและผู้ปกครอง สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมศิษย์เก่า

l13.gif
วิชาหน้าที่พลเมือง
ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

1 ความคิดเห็น:

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

 • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
 • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
 • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
 • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

 • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
 • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
 • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
 • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
 • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
 • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ รีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational