วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เรื่องที่ 2 การใช้สิทธิเสรีภาพ และทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

เรื่องที่ 2
การใช้สิทธิเสรีภาพ และทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
1x42.gif
การปฎิบัติตามสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำได้ตามแนวทาง ดังนี้

 1. สิทธิเสรีภาพ
  1. การปฎิบัติตน สิทธิเสรีภาพ
   1. เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพ ที่ตนได้รับจากรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย อื่นๆ
   2. ใช้สิทธิเสรีภาพของตนในทางที่ถูกต้อง โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
   3. รับผิดชอบผลการกระทำที่เกิดจากการใช้สิทธิเสรีภาพของตน
  2. การปฎิบัติตน ส่งเสริมให้ผู้อื่นปฎิบัติ
   1. ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างในการใช้สิทธิ์เสรีภาพอย่างถูกต้อง
   2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของคนไทย ให้ผู้อื่นทราบ พร้อมทั้งแนะแนวทางการปฎิบัติอย่างถูกต้อง
   3. ชื่นชมและยกย่องผู้ทำตามสิทธิเสรีภาพของตน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
 2. หน้าที่
  1. การปฎิบัติตน เรื่องหน้าที่
   1. รู้และเข้าใจว่าตนมีหน้าที่ใดบ้าง
   2. ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบ
   3. หมั่นใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำหน้าที่ของตน
  2. การปฎิบัติตน ส่งเสริมให้ผู้อื่นปฎิบัติ
   1. ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างในการทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
   2. อธิบายคุณค่าของการทำหน้าที่และแนะแนวทางการปฎิบัติตนที่ถูกต้อง
   3. ชื่ชมยกย่องผู้ทำตามหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และขยันหมั่นเพียร

24r.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

 • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
 • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
 • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
 • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

 • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
 • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
 • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
 • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
 • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
 • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ ปรีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational