วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เรื่องที่ 2 การใช้สิทธิเสรีภาพ และทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

เรื่องที่ 2
การใช้สิทธิเสรีภาพ และทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
1x42.gif
การปฎิบัติตามสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำได้ตามแนวทาง ดังนี้

 1. สิทธิเสรีภาพ
  1. การปฎิบัติตน สิทธิเสรีภาพ
   1. เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพ ที่ตนได้รับจากรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย อื่นๆ
   2. ใช้สิทธิเสรีภาพของตนในทางที่ถูกต้อง โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
   3. รับผิดชอบผลการกระทำที่เกิดจากการใช้สิทธิเสรีภาพของตน
  2. การปฎิบัติตน ส่งเสริมให้ผู้อื่นปฎิบัติ
   1. ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างในการใช้สิทธิ์เสรีภาพอย่างถูกต้อง
   2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของคนไทย ให้ผู้อื่นทราบ พร้อมทั้งแนะแนวทางการปฎิบัติอย่างถูกต้อง
   3. ชื่นชมและยกย่องผู้ทำตามสิทธิเสรีภาพของตน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
 2. หน้าที่
  1. การปฎิบัติตน เรื่องหน้าที่
   1. รู้และเข้าใจว่าตนมีหน้าที่ใดบ้าง
   2. ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบ
   3. หมั่นใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำหน้าที่ของตน
  2. การปฎิบัติตน ส่งเสริมให้ผู้อื่นปฎิบัติ
   1. ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างในการทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
   2. อธิบายคุณค่าของการทำหน้าที่และแนะแนวทางการปฎิบัติตนที่ถูกต้อง
   3. ชื่ชมยกย่องผู้ทำตามหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และขยันหมั่นเพียร

24r.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational