วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 27 กฏหมายเกี่ยวกับบุคคล


ใบความรู้ที่ 27
กฏหมายเกี่ยวกับบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนเป็นหลักปฏิบัติเพื่อใช้ควบคุมสังคมให้มีความสงบสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการเกิด กฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับการตาย กฎหมายเกี่ยวกับการสาบสูญ กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนบ้านหรือการย้ายที่อยู่ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์ และ
กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวที่สำคัญ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น กฎหมายเกี่ยวกับการสมรส กฎหมายเกี่ยวกับการรับรองบุตร การรับรองบุตรบุญธรรม กฎหมายเกี่ยวกับมรดก เป็นต้น
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ได้แก่ กฎหมายที่รองรับการมีสภาพบุคคล คือ การรับรองบุคคลว่าเป็นผู้มีความสามารถมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ โดยมีกฎหมายที่สำคัญดังนี้
1. กฎหมายเกี่ยวกับการเกิด กฎหมายรับรองความเป็นบุคคลตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา อายุ 27 สัปดาห์ ซึ่งจะมีอวัยวะครบถ้วน เมื่อมีคนเกิดภายในบ้าน เจ้าของบ้านมีหน้าที่แจ้งเกิดภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเกิด หากไม่แจ้งภายใน 15 วัน ก็สามารถแจ้งใน 15 วันต่อไปได้
2. กฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล พระราชบัญญัติบุคคล พ.ศ. 2505 กำหนดหลักเกณฑ์ว่าชื่อบุคคลต้องไม่พ้องหรือคล้องกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี ต้องไม่มีความหมายหยาบคาย ไม่มีเจตนาทุจริต มีพยัญชนะไม่ต่ำกว่า 10 พยางค์ โดยกฎหมายกำหนดให้บุคคลธรรมดามีชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อตัวเองจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ โดยแจ้งพร้อมกับการแจ้งคนเกิดในสูติบัตร การขอเปลี่ยนแปลงชื่อตัว และชื่อสกุลต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

3. กฎหมายเกี่ยวกับการตาย เป็นสัญลักษณ์ตามธรรมชาติของทุกคนตามกฎหมาย ถ้ามีการตายต้องแจ้งต่อทางราชการภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่พบเห็นการตาย สถานที่แจ้งว่าคนตาย
โดยหากพบคนตายนอกเขตเทศบาล ให้แจ้งที่ที่ทำการกำนัน หากพบคนตายในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานเทศบาล หากผู้มีหน้าที่แจ้งตายไม่แจ้งการตายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว ย่อมมีความผิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational