วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 27 กฏหมายเกี่ยวกับบุคคล


ใบความรู้ที่ 27
กฏหมายเกี่ยวกับบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนเป็นหลักปฏิบัติเพื่อใช้ควบคุมสังคมให้มีความสงบสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการเกิด กฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับการตาย กฎหมายเกี่ยวกับการสาบสูญ กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนบ้านหรือการย้ายที่อยู่ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์ และ
กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวที่สำคัญ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น กฎหมายเกี่ยวกับการสมรส กฎหมายเกี่ยวกับการรับรองบุตร การรับรองบุตรบุญธรรม กฎหมายเกี่ยวกับมรดก เป็นต้น
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ได้แก่ กฎหมายที่รองรับการมีสภาพบุคคล คือ การรับรองบุคคลว่าเป็นผู้มีความสามารถมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ โดยมีกฎหมายที่สำคัญดังนี้
1. กฎหมายเกี่ยวกับการเกิด กฎหมายรับรองความเป็นบุคคลตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา อายุ 27 สัปดาห์ ซึ่งจะมีอวัยวะครบถ้วน เมื่อมีคนเกิดภายในบ้าน เจ้าของบ้านมีหน้าที่แจ้งเกิดภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเกิด หากไม่แจ้งภายใน 15 วัน ก็สามารถแจ้งใน 15 วันต่อไปได้
2. กฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล พระราชบัญญัติบุคคล พ.ศ. 2505 กำหนดหลักเกณฑ์ว่าชื่อบุคคลต้องไม่พ้องหรือคล้องกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี ต้องไม่มีความหมายหยาบคาย ไม่มีเจตนาทุจริต มีพยัญชนะไม่ต่ำกว่า 10 พยางค์ โดยกฎหมายกำหนดให้บุคคลธรรมดามีชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อตัวเองจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ โดยแจ้งพร้อมกับการแจ้งคนเกิดในสูติบัตร การขอเปลี่ยนแปลงชื่อตัว และชื่อสกุลต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

3. กฎหมายเกี่ยวกับการตาย เป็นสัญลักษณ์ตามธรรมชาติของทุกคนตามกฎหมาย ถ้ามีการตายต้องแจ้งต่อทางราชการภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่พบเห็นการตาย สถานที่แจ้งว่าคนตาย
โดยหากพบคนตายนอกเขตเทศบาล ให้แจ้งที่ที่ทำการกำนัน หากพบคนตายในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานเทศบาล หากผู้มีหน้าที่แจ้งตายไม่แจ้งการตายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว ย่อมมีความผิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ รีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational