วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นไทย
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ความเป็นไทย  • ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้ม ผู้คนเป็นมิตรมีน้ำใจไมตรี อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ กตัญญูรู้คุณ และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • นอกจากนี้ ยังมมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันงดงาม มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก มีภูมิปัญญาไทย การแต่งกายแบบไทย และภาษาไทย ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยบรรพบุรุษและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มาเป็นระยะเวลายาวนาน
  • สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นมรดกล้ำค่า และน่าภาคภูมิใจ เป็นเอกลักษณ์ไทยที่งดงาม คนไทยทุกคนจึงควรอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ความเป็นไทย ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป


ผลการเรียนรู้
  1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ
  2. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
  3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ขนบธรรรมเนียมประเพณี ศฺลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย


แนวคิดการเรียน

  • เราจะรักษาคำว่า “สยามเมืองยิ้ม” ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปได้อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational