วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 7 ลักษณะของพลเมืองดี ในสังคมประชาธิปไตย

ใบความรู้ที่ 7
ลักษณะของพลเมืองดี ในสังคมประชาธิปไตยพลเมืองเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสังคมของสังคมไทย เช่นเดียวกับสังคมอื่น ๆ ทุกสังคมย่อมต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงความมีร่างกายจิตใจดี คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาได้ มีประสิทธิภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงให้กับประเทศชาติและการเป็นพลเมืองดีนั้นย่อมต้องการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอีกด้วย เพื่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน พลเมืองดีหมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วนทั้งสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่ควรทำ
    สิ่งที่ต้องทํา เป็นสิ่งที่กําหนดให้ทํา หรือห้ามมิให้กระทํา ถ้าเป็นสิ่งที่ให้กระทําก็จะก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ทําหรือไม่ละเว้นการกระทําตามที่กำาหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง คือ จะได้รับโทษ
    สิ่งที่ควรทํา คือ สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทําหรือละเว้นการกระทําถ้าไม่ทําหรือละเว้นการกระทํา จะได้รับผลเสียโดยทางอ้อม เช่น ได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือไม่มีการคบค้าสมาคมด้วย
   สังคมประชาธิปไตยจะพัฒนาก้าวหน้าและอำนวยความผาสุกให้แก่สมาชิกในสังคมได้อย่างมากถ้าสมาชิกของสังคมมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการของระบอบประชาธิปไตย คุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นและช่วยจรรโลงให้สังคมประชาธิปไตยพัฒนาก้าวหน้ามีอยู่ 6 ประการดังนี้
1. ต้องเป็นบุคคลที่เคารพกฎหมาย
2. ต้องเป็นบุคคลที่เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น3
3. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนมี หน้าที่ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ
4. ต้องเป็นบุคคลที่มีเหตุผล ใจกว้าง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน
6. ต้องเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนหรือองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่ เช่น ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนและชุมชนให้ดีขึ้น

วิชาหน้าที่พลเมือง

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational