วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 6 สถาบันทางสังคมที่สำคัญ


ใบความรู้ที่ 6
สถาบันทางสังคมที่สำคัญ

1. สถาบันครอบครัว หมายถึง สถาบันสังคมที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนการสมรส การอบรมเลี้ยงดูบุตรและแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าถูกต้องทางสังคม เป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความสำคัญที่สุดของสังคม โดยสัญลักษณ์ที่สำคัญ ได้แก่แหวนหมั้น ใบทะเบียนสมรส สถานภาพ ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก เป็นต้น
หน้าที่ครอบครัว
1. สร้างระเบียบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ
2. การให้กำเนิดสมาชิกใหม่ในสังคม
3. ให้การอบรม ให้การเรียนรู้ทางระเบียบสังคม
4. ให้การคุ้มครองและบำรุงรักษาทั้งทางร่างกายและคุณภาพของสมาชิก
5. กำหนดสถานภาพของสมาชิก เช่น เป็นคนไทย
6. ให้ความรักและความอบอุ่น
2. สถาบันการศึกษา หมายถึงการขัดเกลาและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับแบบแผนการให้ความรู้และการฝึกฝนทักษะอาชีพ เพื่อเป็นสมาชิกที่เหมาะสมของสังคม สัญลักษณ์ เช่น ตราโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ สถานภาพ เช่น ครู นักเรียน เป็นต้น
หน้าที่ของการศึกษา
1. ช่วยพัฒนาบุคคลให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
2. ปลูกฝังทักษะการใช้ปัญญาเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3. ช่วยในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและจริยธรรม
4. ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม
3. สถาบันศาสนา หมายถึงความศรัทธาต่อสิ่งที่เคารพบูชาของสมาชิกในสังคม สถาบันศาสนามีความเกี่ยวข้องแบบแผนความสัมพันธ์ต่อการหล่อหลอม ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในสังคมเนื่องจากสร้างความผูกพันทางจิตใจระหว่างสมาชิกให้ยึดถือ เป็นหลักการดำเนินชีวิตร่วมกันรวมถึงเป็นแนวทางความประพฤติของบุคคลเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม สัญลักษณ์ เช่น สัญลักษณ์ของแต่ละศาสนา วัด โบสถ์ เป็นต้น สถานภาพ เช่น พระ นักบวช ศาสนิกชน เป็นต้น
หน้าที่สถาบันศาสนา
1. กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานความประพฤติ แนวปฏิบัติในเรื่องศีลธรรมแก่สมาชิกในสังคม
2. อบรมและปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่สมาชิกในสังคม
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนา ช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางด้านจิตใจให้กับสมาชิกในสังคม
4. ช่วยควบคุมสังคมให้เป็นปึกแผ่นและเกิดความสงบสุข
4. สถาบันทางเศรษฐกิจ มีความเกี่ยวข้องกับแบบแผนการตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับความจำเป็นทางด้านสิ่งอุปโภคบริโภคในการดำรงชีวิต เป็นแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระจายสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายการค้าของบริษัท ห้างร้านต่างๆ สถานภาพ เช่น พ่อค้า ลูกค้า เป็นต้น
5. สถาบันทางการเมืองการปกครอง มีความเกี่ยวข้องกับแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกในการดำรงชีวิตตามกฎระเบียบสังคม ควบคุมกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมให้ดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีระเบียบ และมีความปลอดภัย ช่วยขจัดความขัดแย้งการเอารัดเอาเปรียบกัน เพื่อสร้างความเสมอภาคในสังคม สัญลักษณ์ เช่น รัฐสภา เป็นต้น สถานภาพ เช่น ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นต้น
หน้าที่สถาบันการปกครอง
1. จัดระเบียบในการเมืองการปกครอง
2. อำนวยความสะดวกในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชาติ
3. ควบคุมให้เกิดสันติสุข โดยการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎร
4. ออกกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติให้ราษฎรปฏิบัติตาม
5. บริหารงานเพื่อให้สังคมดำรงอยู่และพัฒนาต่อไปวิชาหน้าที่พลเมือง

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational