วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 19 ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและสากล


ใบความรู้ที่ 19  
ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและสากล
 

วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ดีงาม ได้หล่อหลอมให้คนไทยทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประชาชนได้ยึดถือและนำมาปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องเหนี่ยวนำให้คนในชาติมีความรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกัน วัฒนธรรมไทยมีลักษณะและความสำคัญดังนี้
   การเคารพผู้อาวุโส  วัฒนธรรมของไทยจะไความสำคัญต่อการเคารพผู้อาวุโสเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณและมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมจนมาถึงปัจจุบัน การตอบแทนพระคุณในสังคมไทยสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การที่ลูกได้บวชเรียนเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณพ่อแม่ การเลี้ยงดูเมื่อยามแก่เฒ่า เป็นต้น
  มีความศรัทธาในการทำบุญ  คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษดังนั้น ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันธรรมสวนะ  ชาวพุทธจะนิยมไปทำบุญตักบาตรเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว
  การสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว  พื้นฐานทางสังคมไทยส่วนใหญ่จะเป็นสังคมชนบทที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ทุกคนจึงมีความรักความผูกพันต่อกันมีการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านต่าง ๆ และจะมีการถ่ายทอดความรู้สึกนี้ไปสู่คนรุ่นต่อไปทำให้สังคมเกิดความสงบสุข
  การมีวัฒนธรรมทางด้านศิลปกรรมและทางด้านภาษาเป็นของตนเอง  เนื่องจารกประชาชนส่วนใหญ่ของไทย มีความศรัทธาในหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ
งานทางด้านศิลปกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น เช่น การสร้างวัด การปั้นพระพุทธรูปเป็นต้น
นอกจากนั้นไทยยังมีภาษาสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกันเป็นของตนเองซึ่งทรงประดิษฐ์ขึ้นในปีพ.ศ.1826 สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัยและได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสะดวกและทันสมัยเป็นภาษาประจำชาติของไทยมาจนถึงปัจจุบัน
ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรมสากล
   วัฒนธรรมสากลเป็นวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมของประเทศตะวันตกมีลักษณะและความสำคัญพอสรุปได้ดังนี้
1. เป็นความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการอำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อนำมาใช้ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตตลอดเวลา
2. เป็นวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับการสะสมวัตถุหรือความร่ำรวยเป็นลักษณะของวัตถุนิยมโดยไม่ได้คำนึงถึงศีลธรรมของประชาชนมากนักส่งผลให้เกิดความเห็นแก่ตัวและการใช้หลักกฎหมายในการอยู่ร่วมกัน
3. การกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายโดยการใช้เงินซื้อ จึงต้องมีการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นจำนวนมากเพื่อนำมาสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เพียงพอ ทำให้มีการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบสำคัญเป็นอย่างมาก
4. เป็นวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลามีประโยชน์กับผู้อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่มีเครื่องมือการสื่อสารกันที่ทันสมัยมากกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลที่ขาดเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
5. วัฒนธรรมสากลอาจนำไปสู่ความเสื่อมทางศีลธรรมของท้องถิ่นนั้นได้เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประชาชนซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพ แวดล้อมดังนั้น วัฒนธรรมสากลบางอย่างอาจไม่เหมาะสมกับบางท้องถิ่นและเป็นสาเหตุทำให้ศีลธรรมอันดีของประชาชนเสื่อมลงด้วย

วิชาหน้าที่พลเมือง

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ รีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational