วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 16 ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและแนวทางการแก้ปัญหา

ใบความรู้ที่ 16  
ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและแนวทางการแก้ปัญหา

ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ปัญหาในเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่สำคัญมีดังนี้
1. ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ในสังคมไทยประสบกับปัญหาการละเมิดสิทธิของเด็กโดยผู้ใหญ่อย่างแพร่หลาย เช่น การใช้แรงงานเด็ก การข่มขืนกระทำชำเราเด็ก การทำร้ายร่างกายเด็ก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีปัญหาการละเมิดสิทธิของสตรีอย่างกว้างขวาง ทั้งการถูกข่มขืน หรือการกดขี่ในเรื่องแรงงานที่จ่ายค่าจ้างในการทำงานที่ไม่เป็นธรรมโดยค่าแรงของผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิงที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
2. ปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐรังแกข่มเหงประชาชนรูปแบบต่าง ๆ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคม
3. ปัญหาการละเมินสิทธิทางด้านแรงงาน โดยนายจ้างเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างด้วยวิธีการต่าง ๆเช่น การจ่ายค่าจ้างที่น้อยเกินไป การลดสวัสดิการของลูกจ้าง หรือการบังคับให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลา เป็นต้น
4. ปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้พิการในสังคม เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการที่ไม่เป็นธรรมในด้านต่าง ๆ  เช่น การกีดดันไม่ให้ผู้พิการได้ทำงานในบางตำแหน่ง การกีดกันในด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือการไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐให้กับผู้พิการ เป็นต้น

แนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนา  
ปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยมีแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาดังนี้
1. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ให้กับประชาชนทุกกลุ่มอาชีอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
2. การส่งเสริมให้มีการยอมรับสิทธิ และเคารพในสิทธิของคนอื่น ไม่ไปก้าวก่ายสร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น
3. การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง เพื่อให้มีความตระหนักถึงคุณค่าของสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะทำให้เกิดความหวงแหนในสิทธิของตนเป็นต้น

วิชาหน้าที่พลเมือง

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ รีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational