วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 16 ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและแนวทางการแก้ปัญหา

ใบความรู้ที่ 16  
ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและแนวทางการแก้ปัญหา

ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ปัญหาในเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่สำคัญมีดังนี้
1. ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ในสังคมไทยประสบกับปัญหาการละเมิดสิทธิของเด็กโดยผู้ใหญ่อย่างแพร่หลาย เช่น การใช้แรงงานเด็ก การข่มขืนกระทำชำเราเด็ก การทำร้ายร่างกายเด็ก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีปัญหาการละเมิดสิทธิของสตรีอย่างกว้างขวาง ทั้งการถูกข่มขืน หรือการกดขี่ในเรื่องแรงงานที่จ่ายค่าจ้างในการทำงานที่ไม่เป็นธรรมโดยค่าแรงของผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิงที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
2. ปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐรังแกข่มเหงประชาชนรูปแบบต่าง ๆ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคม
3. ปัญหาการละเมินสิทธิทางด้านแรงงาน โดยนายจ้างเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างด้วยวิธีการต่าง ๆเช่น การจ่ายค่าจ้างที่น้อยเกินไป การลดสวัสดิการของลูกจ้าง หรือการบังคับให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลา เป็นต้น
4. ปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้พิการในสังคม เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการที่ไม่เป็นธรรมในด้านต่าง ๆ  เช่น การกีดดันไม่ให้ผู้พิการได้ทำงานในบางตำแหน่ง การกีดกันในด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือการไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐให้กับผู้พิการ เป็นต้น

แนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนา  
ปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยมีแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาดังนี้
1. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ให้กับประชาชนทุกกลุ่มอาชีอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
2. การส่งเสริมให้มีการยอมรับสิทธิ และเคารพในสิทธิของคนอื่น ไม่ไปก้าวก่ายสร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น
3. การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง เพื่อให้มีความตระหนักถึงคุณค่าของสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะทำให้เกิดความหวงแหนในสิทธิของตนเป็นต้น

วิชาหน้าที่พลเมือง

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational