วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เรื่องที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

เรื่องที่ 1
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1x42.gif

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คือ ผู้รู้จักหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพของตน และปฎิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขเป็นสำคัญ

 1. การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี การเป็นผู้นำและสมาชิกที่ดีในสังคมประชาธิปไตย สามารถปฎิบัติได้ดังนี้
  1. การปฎิบัติตนเป็นผู้นำที่ดี
   1. เคารพกฎหมายและระเบียบของสังคม
   2. เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
   3. มีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   4. มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
   5. มีระเบียบ รับผิดชอบ และควบคุมตนเองได้
  2. การปฎิบัติตนส่งเสริมให้ผู้อื่นปฎิบัติ
   1. ปฎิบัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่าง
   2. แนะนำ ให้ความรู้ อบรมผู้อื่นให้ปฎิบัติอย่างถูกต้อง
   3. สนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่ดี
 2. การเป็นสมาชิกที่ดี
  1. การปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
   1. เคารพกฎหมายและระเบียบของสังคม
   2. เคารพสิทธิเสรีภาพและรับผิดชอบในหน้าที่
   3. มีใจกว้าง พร้อมรับคำแนะนำ หรือคำตักเตือน
   4. มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
   5. มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
  2. การปฎิบัติตนส่งเสริมให้ผู้อื่นปฎิบัติ
   1. ปฎิบัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่าง
   2. สนับสนุนให้ปฎิบัติตามกฎหมายของสังคม
   3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ที่จำเป็นแก่การเป็นสมาชิกที่ดีให้แก่บุคคลรอบข้าง

24r.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

 • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
 • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
 • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
 • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

 • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
 • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
 • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
 • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
 • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
 • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ ปรีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational