วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เรื่องที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

เรื่องที่ 1
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1x42.gif

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คือ ผู้รู้จักหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพของตน และปฎิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขเป็นสำคัญ

 1. การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี การเป็นผู้นำและสมาชิกที่ดีในสังคมประชาธิปไตย สามารถปฎิบัติได้ดังนี้
  1. การปฎิบัติตนเป็นผู้นำที่ดี
   1. เคารพกฎหมายและระเบียบของสังคม
   2. เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
   3. มีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   4. มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
   5. มีระเบียบ รับผิดชอบ และควบคุมตนเองได้
  2. การปฎิบัติตนส่งเสริมให้ผู้อื่นปฎิบัติ
   1. ปฎิบัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่าง
   2. แนะนำ ให้ความรู้ อบรมผู้อื่นให้ปฎิบัติอย่างถูกต้อง
   3. สนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่ดี
 2. การเป็นสมาชิกที่ดี
  1. การปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
   1. เคารพกฎหมายและระเบียบของสังคม
   2. เคารพสิทธิเสรีภาพและรับผิดชอบในหน้าที่
   3. มีใจกว้าง พร้อมรับคำแนะนำ หรือคำตักเตือน
   4. มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
   5. มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
  2. การปฎิบัติตนส่งเสริมให้ผู้อื่นปฎิบัติ
   1. ปฎิบัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่าง
   2. สนับสนุนให้ปฎิบัติตามกฎหมายของสังคม
   3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ที่จำเป็นแก่การเป็นสมาชิกที่ดีให้แก่บุคคลรอบข้าง

24r.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational