วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 10 บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีที่สำคัญ

ใบความรู้ที่ 10

บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีที่สำคัญ


บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีที่สำคัญมีดังนี้
1. พลเมืองดีต้องประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่เอาเปรียบผู้อื่น เช่น ถ้าเป็นเจ้าของโรงงานก็ต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามโฆษณาไว้ และไม่ตั้งราคาขายสูงเกินไปหรือเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยวิธีการที่มิชอบเป็นต้น
2. พลเมืองดีที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ หรือสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพิ่มอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น
3. พลเมืองดีต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและไม่ควรกู้เงินผู้อื่น โดยเฉพาะจากต่างชาติมาลงทุนในกิจการที่อาจให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจช้า
4. พลเมืองดีจะต้องเสียภาษีอากรให้กับองค์กรของการปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลกลางอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลกลางมีรายได้สำหรับนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจและเจริญก้าวหน้า ในทางกลับกันหากชาวไทยไม่ยอมเสียภาษีอากรองค์กรของการปกครองหรือรัฐบาลกลางก็จะไม่มีรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นหรือจ่ายเงินเดือนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
5. พลเมืองดีต้องบริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศโดยช่วยรณรงค์การใช้สินค้าไทยให้เพิ่มมากขึ้น
6. พลเมืองดีควรท่องเที่ยวในประเทศไทยและใช้ของที่ผลิตในไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย และเพื่อป้องกันเงินตรารั่วไหลไปต่างประเทศ

บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีทางด้านการเมืองการปกครองที่สำคัญมีดังนี้
1. มีหน้าที่ออกเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณภาพไปเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
2. มีหน้าที่สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ
3. มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของสมาชิกองค์กรส่วนท้องถิ่นและสมาชิกผู้แทนราษฎร หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น
4. การรักษาสิทธิเสรีภาพของตนอย่างถูกต้องและไม่ก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของคนอื่น
5. การติดตามการเคลื่อนไหวของสถานการณ์บ้านเมืองอยู่เป็นประจำเพื่อจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
6. มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อจะเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
7. การสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ถ้าพบสิ่งผิดปกติหรือผู้ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองที่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติต้องแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
8. การรับราชการทหาร  เมื่อมีอายุถึงเกณฑ์รวมถึงการรักษาสมบัติของชาติในด้านต่าง ๆ ให้คงอยู่ได้นานที่สุด

วิชาหน้าที่พลเมือง

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational