วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 10 บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีที่สำคัญ

ใบความรู้ที่ 10

บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีที่สำคัญ


บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีที่สำคัญมีดังนี้
1. พลเมืองดีต้องประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่เอาเปรียบผู้อื่น เช่น ถ้าเป็นเจ้าของโรงงานก็ต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามโฆษณาไว้ และไม่ตั้งราคาขายสูงเกินไปหรือเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยวิธีการที่มิชอบเป็นต้น
2. พลเมืองดีที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ หรือสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพิ่มอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น
3. พลเมืองดีต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและไม่ควรกู้เงินผู้อื่น โดยเฉพาะจากต่างชาติมาลงทุนในกิจการที่อาจให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจช้า
4. พลเมืองดีจะต้องเสียภาษีอากรให้กับองค์กรของการปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลกลางอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลกลางมีรายได้สำหรับนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจและเจริญก้าวหน้า ในทางกลับกันหากชาวไทยไม่ยอมเสียภาษีอากรองค์กรของการปกครองหรือรัฐบาลกลางก็จะไม่มีรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นหรือจ่ายเงินเดือนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
5. พลเมืองดีต้องบริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศโดยช่วยรณรงค์การใช้สินค้าไทยให้เพิ่มมากขึ้น
6. พลเมืองดีควรท่องเที่ยวในประเทศไทยและใช้ของที่ผลิตในไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย และเพื่อป้องกันเงินตรารั่วไหลไปต่างประเทศ

บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีทางด้านการเมืองการปกครองที่สำคัญมีดังนี้
1. มีหน้าที่ออกเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณภาพไปเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
2. มีหน้าที่สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ
3. มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของสมาชิกองค์กรส่วนท้องถิ่นและสมาชิกผู้แทนราษฎร หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น
4. การรักษาสิทธิเสรีภาพของตนอย่างถูกต้องและไม่ก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของคนอื่น
5. การติดตามการเคลื่อนไหวของสถานการณ์บ้านเมืองอยู่เป็นประจำเพื่อจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
6. มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อจะเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
7. การสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ถ้าพบสิ่งผิดปกติหรือผู้ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองที่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติต้องแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
8. การรับราชการทหาร  เมื่อมีอายุถึงเกณฑ์รวมถึงการรักษาสมบัติของชาติในด้านต่าง ๆ ให้คงอยู่ได้นานที่สุด

วิชาหน้าที่พลเมือง

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ รีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational