วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เรื่องที่ 3 การมีความกล้าหาญทางจริยธรรม

เรื่องที่ 3
การมีความกล้าหาญทางจริยธรรม


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เรื่องที่ 3 การมีความกล้าหาญทางจริยธรรม
การมีความกล้าหาญทางจริยธรรม คือ การกล้าที่จะประพฤติตน และแนะนำให้ผู้อื่นปฎิบัติตนในทางที่ถูกต้องเหมาะสมตามที่สังคมต้องการ ซึ่งสามารถทำได้ตามแนวทาง ดังนี้


 1. การปฎิบัติตน
  1. แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสังคม
  3. มั่นคงในความซื่อสัตย์ ความอดทน ความเสียสละ ความสามัคคี ความกตัญญู และคุณธรรมอื่นที่นำมาสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม
 2. การส่งเสริมให้ผู้อื่นปฎิบัติ
  1. อธิบายให้เห็นคุณค่าความสำคัญของการมีความกล้าหาญทางจริยธรรม
  2. สนับสนุนและให้กำลังใจผู้อื่น ในการต่อสู้กับความอยุติธรรมและความไม่ถูกต้อง
  3. ส่งเสริมคนดีด้วยการชื่นชม ยกย่อง ให้รางวัล และช่วยเหลือในด้านต่างๆ

24r.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational