วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 11 ความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน


ใบความรู้ที่ 11  
ความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน

ความหมายของสิทธิมนุษยชน
   สิทธิมนุษยชน  หมายถึง  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาพของบุคคลที่ได้รับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย ตามสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม
   จากความหมายของสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมานั้น องค์การสหประชาชาติได้ประกาศปริญญาสากล่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม  พ.ศ. 2491 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลอย่างจริงจังตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ และเพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางสำหรับประเทศสมาชิกที่จะไปใช้ในแนวทางปฏิบัติในประเทศของตนต่อไปนี้ และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสิทธิมนุษยชนได้ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นตามลำดับ โดยสิทธิมนุษยชนจะไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และอื่น
สาระสำคัญของปฏิญญาสากลด้วยสิทธิ์มนุษยชน
สาระสำคัญของปฏิญญาสากลด้วยสิทธิ์มนุษยชน จำแนกออกเป็น 3 ประเภท  คือ
1. สิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญของประชาชนที่สามารถแสดงออกได้เป็นเสรี เช่น การปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน สิทธิในการแสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆ ของประชาชน เช่น สิทธิในการใช้สิทธิเลือกตั้งตัวแทนในระดับต่างๆ หรือการชุมชนโดยปราศจากอาวุธ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น
2. สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ  เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชนประชาชนมีสิทธิในการประกอบอาชีพที่ตนเองต้องการและไม่ผิดหลักกฎหมายหรือการเลือกผลิตและบริโภคสินค้าได้อย่างอิสระ รวมถึงการได้รับการคุ้มครองจากการบริโภคสินค้าโดยรัฐบาล เป็นต้น
3. สิทธิด้านสังคมวัฒนธรรม  เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตโดยทั่วไปของประชาชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเชื่อ จารีตประเพณีต่าง ๆ ของประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชน ประชาชนสามารถที่จะเลือกศาสนาหรือความเชื่อใดได้อย่างอิสระและสามารถประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อนั้นได้รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการศึกษาจากภาครัฐ เป็นต้น

วิชาหน้าที่พลเมือง ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational