วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้ ม.1

ผลการเรียนรู้ ม.1

  1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย
  2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อเเผ่ เเละเสียสละต่อสังคม
  3. เห็นคุณค่าเเละอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เเละภูมิปัญญาไทย
  4. เป็นเเบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เเละเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์
  5. ประยุกต์และเผยเเพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานเเละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย
  7. มีส่วนร่วมเเละรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ
  8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ร่วมกันอย่างสันติเเละพึ่งพาซึ่งกันเเละกัน
  9. มีส่วนร่วมในการเเก้ปัญหาความขัดเเย้งโดยสันติวิธี
  10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational