วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรุ้ที่ 1
1x42.gif
ความเป็นไทย
        ชาติไทยมีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ทั้งทางด้านมารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา บ่งบอกถึงความเป็นไทย
        ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทย ควรมีความภาคภูมิใจและสืบทอดสิ่งดีงามเหล่านั้น เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของชาติต่อไป
ผลการเรียนรู้
  1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษณ์มารยาทไทย
  2. แสดงออกถึงความเอื้เฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม
  3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลป วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ffo124.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational