วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 35 ความผิดทางอาญา

ใบความรู้ที่ 35
ความผิดทางอาญา

ความผิดอาญา
    ความผิดอาญาที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตามปกติธรรมดา อาจจำแนกได้ ดังต่อไปนี้
1. ความผิดอาญาแผ่นดิน  เป็นความผิดทางอาญาซึ่งมิใช่ความผิดต่อส่วนตัว และไม่สามารถยอมความกันได้ความผิดที่เป็นอาญาแผ่นดินนั้น แม้จะไม่มีผู้เสียหายร้องทุกข์หรือไม่มีผู้ใดกล่าวโทษเจ้าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจก็มีอำนาจสืบสวนดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดได้
2. ความผิดอาญาที่ยอมความได้ หมายถึง ความผิดอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวซึ่งเป็นความผิดอาญาอันยอมความได้นี้ เช่น ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานฉ้อโกง และความผิดที่เกี่ยวกับเพศบางลักษณะซึ่งตามกฎหมายให้เป็นความผิดอันยอมความได้ โดยความผิดอาญาใดเป็นความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์หรือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเจ้าพนักงานตำรวจภายใน 3 เดือน
การกระทำผิดอาญา
การกระทำผิดอาญาแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1. การกระทำผิดโดยเจตนา  คือ การกระทำผิดที่ผู้กระทำผิดได้กระทำโดยรู้ และประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในการกระทำนั้น เช่น นายดำใช้ปืนยิงนายแดงจนถึงแก่ความตาย โดยนายดำรู้ตัวว่ายิงนายแดงและมีความประสงค์ให้นายแดงตาย นายดำมีความผิดฐานฆ่านายแดงตายโดยเจตนา เป็นต้น

2. การกระทำผิดโดยไม่เจตนา คือ การกระทำผิดโดยมีเจตนาร้าย แต่ไม่ได้ประสงค์ต่อผลหรือมิได้เล็งเห็นผลในการกระทำเช่น นาย ก ทำปืนลั่นถูกนาย ข จงถึงแก่ความตาย แม้ว่า นาย ก ไม่ได้เจตนาทำร้ายนาย ข แต่นาย ก ก็มีความผิดฐานฆ่านาย ข ตายโดยไม่เจตนา เป็นต้น
3. การกระทำผิดโดยประมาท  คือ การกระทำผิดที่กระทำโดยไม่เจตนา แต่ได้กระทำไปโดยปราศจากความระมัดระวัง เช่น นายก ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุให้รถไปชนนายขาว ซึ่งเดินอยู่ข้างถนนถึงแก่ความตาย นาย ก มีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย นาย ก ไม่มีมีเจตนาชนนายขาว แต่นาย ก ขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง จนเป็นเหตุให้ชนนายขาวถึงแก่ความตาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ รีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational