วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 39 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์

ใบความรู้ที่ 39
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การกู้เงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต้องทำสัญญากู้เงินเป็นลายลักษณ์อักษรจึงสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้โดยสามารถคิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือไม่เกิน 1.25 ต่อเดือน โดยการกู้ยืมเงินเป็นโมฆะถ้าเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด
  กฎหมายเกี่ยวกับค้ำประกัน จะประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ ผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้ โดยผู้ค้ำสัญญาว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนดผู้ค้ำก็จะเป็นผู้ชำระหนี้แทน
  กฎหมายเกี่ยวกับการจำนอง หมายถึง การนำทรัพย์สินของตนไปให้กับบุคคลอื่น เพื่อประกันการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่บุคคลอื่นแต่อย่างใด ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อของผู้จำนองและผู้รับจำนอง และต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงานเท่านั้น เพราะทรัพย์สินที่สามารถจำนองได้เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์
  กฎหมายเกี่ยวกับการจำนำ หมายถึง การนำทรัพย์สินของตนมาให้กับบุคคลอื่นเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ทั้งที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินของตนไว้ให้แก่บุคคลผู้นั้นด้วย โดยไม่ต้องทำต่อหน้าที่เจ้าพนักงาน สามารถทำกันเองได้เป็นทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์ แล้วต้องไถ่ถอน ตามเวลาที่กำหนดถ้าไม่ทำตามสัญญาผู้รับจำนำสามารถนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดได้โดยไม่ต้องรอให้ศาลพิพากษาบังคับ
 กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย
1. สัญญาซื้อขายธรรมดา  เป็นสัญญาที่บุคคลหนึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนไปให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อโดยผู้ซื้อตกลงว่าจะชำระราคาทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ขายซึ่งมีสิทธิสำคัญ คือ การซื้อขายได้ต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ตกลงทางเวลาก็พอแล้วและถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะมีความสมบูรณ์
2. สัญญาขายฝาก เป็นการทำสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อแล้วโดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์ของตนคือมาได้ในเวลาที่กำหนด ถ้าพ้นกำหนดแล้วไม่มีการไถ่คืนทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อทันทีไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาล
 
กฎหมายเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์  
การเช่าทรัพย์ หมายถึง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของผู้อื่นชั่วคราวในระยะเวลาที่กำหนด โดยจ่ายค่าเช่าเป็นสิ่งตอบแทน แต่ผู้เช่าจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าแต่อย่างใด มีทั้งการเช่าทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะมีสัญญาเช่าไม่เกิน 30 ปี และสามารถต่อสัญญาได้เมื่อครบกำหนดสัญญา
กฎหมายเกี่ยวกับการเช่าซื้อ  
การเช่าซื้อ หมายถึง การที่เข้าของทรัพย์สินนำทรัพย์สินของตนออกมาให้ผู้อื่นเช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นให้ หรือยกทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าโดยมีเงื่อนไขว่า ผู้เช่าจะต้องชำระเงินให้แก่เจ้าของทรัพย์สินนั้นเป็นงวด ๆ จนครบตามที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการเช่าซื้อคือ จะต้องมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และผู้เช่าซื้อค้างชำระมาเช่าซื้อ 2 งวด ติดต่อกันเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่ามีสิทธิในการบอกเลิกสัญญามาได้ แล้วนำทรัพย์สินนั้นกลับมาเป็นของตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational