วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 39 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์

ใบความรู้ที่ 39
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การกู้เงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต้องทำสัญญากู้เงินเป็นลายลักษณ์อักษรจึงสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้โดยสามารถคิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือไม่เกิน 1.25 ต่อเดือน โดยการกู้ยืมเงินเป็นโมฆะถ้าเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด
  กฎหมายเกี่ยวกับค้ำประกัน จะประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ ผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้ โดยผู้ค้ำสัญญาว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนดผู้ค้ำก็จะเป็นผู้ชำระหนี้แทน
  กฎหมายเกี่ยวกับการจำนอง หมายถึง การนำทรัพย์สินของตนไปให้กับบุคคลอื่น เพื่อประกันการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่บุคคลอื่นแต่อย่างใด ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อของผู้จำนองและผู้รับจำนอง และต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงานเท่านั้น เพราะทรัพย์สินที่สามารถจำนองได้เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์
  กฎหมายเกี่ยวกับการจำนำ หมายถึง การนำทรัพย์สินของตนมาให้กับบุคคลอื่นเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ทั้งที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินของตนไว้ให้แก่บุคคลผู้นั้นด้วย โดยไม่ต้องทำต่อหน้าที่เจ้าพนักงาน สามารถทำกันเองได้เป็นทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์ แล้วต้องไถ่ถอน ตามเวลาที่กำหนดถ้าไม่ทำตามสัญญาผู้รับจำนำสามารถนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดได้โดยไม่ต้องรอให้ศาลพิพากษาบังคับ
 กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย
1. สัญญาซื้อขายธรรมดา  เป็นสัญญาที่บุคคลหนึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนไปให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อโดยผู้ซื้อตกลงว่าจะชำระราคาทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ขายซึ่งมีสิทธิสำคัญ คือ การซื้อขายได้ต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ตกลงทางเวลาก็พอแล้วและถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะมีความสมบูรณ์
2. สัญญาขายฝาก เป็นการทำสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อแล้วโดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์ของตนคือมาได้ในเวลาที่กำหนด ถ้าพ้นกำหนดแล้วไม่มีการไถ่คืนทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อทันทีไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาล
 
กฎหมายเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์  
การเช่าทรัพย์ หมายถึง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของผู้อื่นชั่วคราวในระยะเวลาที่กำหนด โดยจ่ายค่าเช่าเป็นสิ่งตอบแทน แต่ผู้เช่าจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าแต่อย่างใด มีทั้งการเช่าทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะมีสัญญาเช่าไม่เกิน 30 ปี และสามารถต่อสัญญาได้เมื่อครบกำหนดสัญญา
กฎหมายเกี่ยวกับการเช่าซื้อ  
การเช่าซื้อ หมายถึง การที่เข้าของทรัพย์สินนำทรัพย์สินของตนออกมาให้ผู้อื่นเช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นให้ หรือยกทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าโดยมีเงื่อนไขว่า ผู้เช่าจะต้องชำระเงินให้แก่เจ้าของทรัพย์สินนั้นเป็นงวด ๆ จนครบตามที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการเช่าซื้อคือ จะต้องมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และผู้เช่าซื้อค้างชำระมาเช่าซื้อ 2 งวด ติดต่อกันเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่ามีสิทธิในการบอกเลิกสัญญามาได้ แล้วนำทรัพย์สินนั้นกลับมาเป็นของตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ รีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational