วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
1x42.gif
ความมีวินัยในตนเอง
        พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย จะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยในตนเอง มีความซื่สัตย์ สุจริต อดทน มีความขยันหมั่นเพียร ในการศึกษาหาความรู้และทำงานด้วยความตั้งใจ
        การปลูกฝังให้พลเมืองไทยมีวินัยในตนเอง เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ิไป
ผลการเรียนรู้
        ปฎิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
1x42.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational