วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 21 ลักษณะของสังคมไทยและค่านิยม

ใบความรู้ที่ 21  
ลักษณะของสังคมไทยและค่านิยม

จากสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ที่ราบลุ่ม ที่ราบสูง ภูเขา และชายทะเล ทำให้เกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นของไทย จำแนกได้ดังนี้
1. เป็นสังคมที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เป็นศูนย์รวมจิตใจของชนทั้งชาติ ชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้ความเคารพนับถือ ทำหน้าที่ปกครองประเทศ ดูแลพสกนิกรชาวไทยให้รอดพ้นจากอันตรายต่าง ๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. เป็นสังคมที่ยึดถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของชาติไทย  ได้กำหนดค่านิยม ความเชื่อ แนวความคิด และบรรทัดฐานทางสังคมของชาติไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งแต่สมัยของอาณาจักรสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบัน
3. เป็นสังคมที่ยึดอาชีพเกษตรกร ไทยเป็นประเทศเกษตรกรที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความผูกพันอาชีพเกษตรมาตั้งแต่โบราณ จึงเกิดประเพณีและวัฒนธรรมขึ้น ส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรและการมีชีวิตอยู่ในชนบท
4. เป็นสังคมที่มีวิธีการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์  คือ คนไทยจะมีบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพผู้ใหญ่ เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแฟ่ เมตตากรุณา และผูกพันกับครอบครัว นิยมความสนุกสนาน ยึดถือระบบเครือญาติ
5. เป็นสังคมที่ยึดในการกุศล นิยมทำบุญในวันสำคัญในเทศกาลต่าง ๆ มีตลอดทั้งปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ นักขัตกฤษ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ยึดถือพิธีกรรมตามความเชื่อต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

6. เป็นสังคมที่มีการแบ่งชนชั้น  มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการใช้ศักดินาเป็นเครื่องมือในสมัยอยุธยา มีการยึดถืออำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ เป็นสำคัญ ต่อมามีการยกเลิก สังคมไทยจึงหันไปยึดการมีจำนวนทรัพย์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชนชั้น โดยผู้มีทรัพย์มากเป็นชนชั้นสูงและผู้มีทรัพย์น้อยเป็นคนชั้นต่ำเป็นต้น
7. เป็นสังคมชนบท เพราะประชาชนส่วนใหญ่ของไทยอาศัยอยู่ในชนบทที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยึดมั่นในขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิม มีฐานะยากจนให้ความสำคัญในตัวบุคคลมากกว่าหลักการ เป็นสังคมที่อนุรักษ์นิยม ประชาชนมีความสามารถในการปรับตัวช้า
8. เป็นสังคมที่รักความเป็นอิสระ  ซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยที่รักความเป็นอิสรเสรี ไม่ชอบการถูกบังคับ รักความสงบซึ่งเป็นอิทธิพลที่รับมาจากหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
9. เป็นสังคมที่ยอมรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติมาปฏิบัติได้ง่าย เพราะเป็นสังคมที่มีความประนีประนอมสูง เป็นสังคมที่เปิดกว้างพร้อมที่จะรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลา


วิชาหน้าที่พลเมือง

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ รีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational