วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 21 ลักษณะของสังคมไทยและค่านิยม

ใบความรู้ที่ 21  
ลักษณะของสังคมไทยและค่านิยม

จากสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ที่ราบลุ่ม ที่ราบสูง ภูเขา และชายทะเล ทำให้เกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นของไทย จำแนกได้ดังนี้
1. เป็นสังคมที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เป็นศูนย์รวมจิตใจของชนทั้งชาติ ชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้ความเคารพนับถือ ทำหน้าที่ปกครองประเทศ ดูแลพสกนิกรชาวไทยให้รอดพ้นจากอันตรายต่าง ๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. เป็นสังคมที่ยึดถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของชาติไทย  ได้กำหนดค่านิยม ความเชื่อ แนวความคิด และบรรทัดฐานทางสังคมของชาติไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งแต่สมัยของอาณาจักรสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบัน
3. เป็นสังคมที่ยึดอาชีพเกษตรกร ไทยเป็นประเทศเกษตรกรที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความผูกพันอาชีพเกษตรมาตั้งแต่โบราณ จึงเกิดประเพณีและวัฒนธรรมขึ้น ส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรและการมีชีวิตอยู่ในชนบท
4. เป็นสังคมที่มีวิธีการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์  คือ คนไทยจะมีบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพผู้ใหญ่ เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแฟ่ เมตตากรุณา และผูกพันกับครอบครัว นิยมความสนุกสนาน ยึดถือระบบเครือญาติ
5. เป็นสังคมที่ยึดในการกุศล นิยมทำบุญในวันสำคัญในเทศกาลต่าง ๆ มีตลอดทั้งปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ นักขัตกฤษ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ยึดถือพิธีกรรมตามความเชื่อต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

6. เป็นสังคมที่มีการแบ่งชนชั้น  มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการใช้ศักดินาเป็นเครื่องมือในสมัยอยุธยา มีการยึดถืออำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ เป็นสำคัญ ต่อมามีการยกเลิก สังคมไทยจึงหันไปยึดการมีจำนวนทรัพย์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชนชั้น โดยผู้มีทรัพย์มากเป็นชนชั้นสูงและผู้มีทรัพย์น้อยเป็นคนชั้นต่ำเป็นต้น
7. เป็นสังคมชนบท เพราะประชาชนส่วนใหญ่ของไทยอาศัยอยู่ในชนบทที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยึดมั่นในขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิม มีฐานะยากจนให้ความสำคัญในตัวบุคคลมากกว่าหลักการ เป็นสังคมที่อนุรักษ์นิยม ประชาชนมีความสามารถในการปรับตัวช้า
8. เป็นสังคมที่รักความเป็นอิสระ  ซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยที่รักความเป็นอิสรเสรี ไม่ชอบการถูกบังคับ รักความสงบซึ่งเป็นอิทธิพลที่รับมาจากหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
9. เป็นสังคมที่ยอมรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติมาปฏิบัติได้ง่าย เพราะเป็นสังคมที่มีความประนีประนอมสูง เป็นสังคมที่เปิดกว้างพร้อมที่จะรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลา


วิชาหน้าที่พลเมือง

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational