วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เรื่องที่ 1 การมีวินัยในตนเอง


เรื่องที่ 1
การมีวินัยในตนเอง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • ความมีวันียเกิดจากการเรียนรู้ และปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสังคม การสร้างความมีวินัยในตนเอง จึงควรเริ่มจากการทราบความสำคัญ ประโยชน์และลักษรธของผู้มีวินัย เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติที่ถูกต้อง

 1. ความสำคัญและประโยชน์ของการมีวินัยในตนเอง วินัย คือสิ่งที่เราต้องปฎิบัติทุกวันไม่ว่าจะชอบหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆที่ตนเองและสังคมต้องการ ดังนั้น วินัยจึงมีความสำคัญและประโยชน์ ดังนี้

 1. ความสำคัญของวินัย
  1. เป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จในชีวิต
  2. เป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคม ให้เป็นระเบียบ ซึ่งช่วยให้ประเทศพัฒนาได้ง่ายและรวดเร็ว
  3. เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ทำให้เกิดคุณธรรมข้ออื่นๆ

 1. ประโยชน์ของวินัย
  1. ทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
  2. ทำให้สังคมและประเทศชาติสงบสุขและเจริญก้าวหน้า
  3. ทำให้มีผู้รักใคร่เอ็นดู คอยให้การสนับสนุน และให้ความเชื่อถือ ซึ่งจะนำพาสู่ความสำเร็จในทุกด้าน

 1. คุณลักษณะของผู้มีระเบียบวินัย บุคคลผู้ได้ชื่อว่ามีวินัยในตนเองนั้น จำเป็นต้องมีคุณลักษณะสำคัญในหลายด้าน ดังนี้


 1. ซื่อสัตย์สุจริต
  1. ตั้งใจทำหน้าที่การงานด้วยความทุ่มเท
  2. เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  3. รักษาวาจาสัตย์
  4. จริงใจต่อบุคคลรอบข้าง
  5. ละอายต่อการกระทำชั่วทั้งปวง

 1. ขยันหมั่นเพียร
  1. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
  2. ช่วยเหลืองานครอบครัว
  3. ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ของตน
  4. ใช้เวลาว่างหาความรู้เพิ่มเติม
  5. ยึดหลักอิทธิบาท 4 ในการดำเนินชีวิต

 1. อดทน
  1. ข่มใจจากกิเลส สิ่งยั่วยุทั้งหลาย
  2. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ
  3. ใช้ปัญญาและเหตุผลในการแก้ปัญหา
  4. มองโลกในแง่ดี
  5. หลีกเลี่ยงและปฎิเสธให้เป็น

 1. ใฝ่หาความรู้
  1. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
  2. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้
  3. ใช้เวลาว่างค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น อินเทอรืเนต สารคดี เป็นต้น
  4. รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแยกแยะสิ่งที่ได้ดู อ่าน ฟัง หรือสัมผัสมา

 1. ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่
  1. รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาเป็น
  2. รับผิดชอบในสิ่งที่ทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง
  3. ขยัน รอบคอบ และอดทน
  4. ทุ่มเทให้กับสิ่งที่ทำ ไม่เถลไถล
  5. มองว่าอุปสรรคคือบทพิสูจน์ตัวตน ไม่ท้อถอยหรือยอมแพ้สิ่งใดง่ายๆ

 1. ยอมรับผลของการกระทำ
  1. ภูมิใจในผลงานที่ตนคิดว่าทำดีที่สุดแล้ว
  2. รับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ
  3. ไม่ปฎิเสธความจริง และเหตุผล
  4. เปิดใจรับทุกคำแนะนำ หรือคำติชม
  5. นำประสบการณ์หรือความผิดพลาดมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานครั้งต่อไป

24r.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational