วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน้าที่พลเมืองสาระเพิ่ม 3

ใบความรู้
เรื่อง การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก

1x42.gif

               การที่บุคคลจะเป็นสมาชกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก  จะต้องคำนึงถึงสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพและหน้าที่ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

ความหมายของสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่

1)  สถานภาพ  หมายถึง  ตำแหน่งที่บุคคลได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคม  แบ่งออกเป็นสถานภาพ ที่ได้มาโดยกำเนิด  เช่น  ลูก  หลาน  คนไทย เป็นต้น  และสถานภาพทางสังคม  เช่น  ครู  นักเรียน  แพทย์  เป็นต้น
2)   บทบาท หมายถึง  การปฏิบัติตามสิทธิ  หน้าที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล  เนื่องจากบุคคลมีหลายสถานภาพในคนคนเดียว ฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบัติไปตามสถานภาพในสถานการณ์ตามสถานภาพนั้น ๆ
3)   สิทธิ   หมายถึง  อำนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง  เช่น  สิทธิเลือกตั้ง  กฎหมายกำหนดให้บุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
4)   เสรีภาพ  หมายถึง  ความมีอิสระในการกระทำของบุคคลที่อยู่ในของเขตของกฎหมาย  เช่น  เสรีภาพในการพูด การเขียน  เป็นต้น
5)  หน้าที่  หมายถึง  ภาระรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติ  เช่น  หน้าที่ของบิดาที่มีต่อบุตร  เป็นต้น
ความสอดคล้องของสถานภาพและบทบาทของบุคคลในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
               สถานภาพและบทบาทของบุคคลที่สอดคล้องกัน เช่น
1)      พ่อ  แม่  ควรมีบทบาทดังนี้
(1)    รับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัว
(2)    ให้การศึกษาต่อสมาชิกของครอบครัว
(3)    จัดสรรงบประมาณของครอบครัวให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจของสังคมและโลก
(4)    ครองตนเป็นแบบอย่างที่ดีความรักต่อบุตร
2)      ครู อาจารย์  ควรมีบทบาท  ดังนี้
(1)    ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์โดยกระบวนการที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน
(2)    ครองตนให้เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
(3)    เป็นผู้เสียสละทั้งเวลาและอดทนในการสั่งสอนศิษย์ทั้งด้านความประพฤติและการศึกษา
(4)    ยึดมั่นในระเบียบวินัย  ตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู
3)      นักเรียน  ควรมีบทบาท  ดังนี้
(1)    ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบของโรงเรียน
(2)    รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการศึกษาหาความรู้
(3)    ให้ความเคารพต่อบุคคลที่อาวุโสโดยมีมารยาทที่เหมาะสมกับสถานการณ์
(4)    รับฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนอย่างมีเหตุผล
(5)    ขยันหมั่นเพียรในการแสดงหาความรู้เพิ่มเติม
(6)    เสริมสร้างความสามัคคีในครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชน

1x42.gif
ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา
เสลภุมิพิทยาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational