วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วยการเรียนรู้ ม.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นไทย
 • ·       เรื่องที่ 1 มารยาทไทย
 • ·       เรื่องที่ 2 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม
 • ·       เรื่องที่ 3 ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์
 • ·       เรื่องที่ 1 ความรักชาติ
 • ·       เรื่องที่ 2 การยึดมั่นในศาสนา
 • ·       เรื่องที่ 3 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ·       เรื่องที่ 4 พระบรมราโชวาทและหลักการทรงงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ·       เรื่องที่ 1 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 • ·       เรื่องที่ 2 การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ความปรองดอง สมานฉันท์
 • ·       เรื่องที่ 1 ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
 • ·       เรื่องที่ 2 การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • ·       เรื่องที่ 3 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ความมีวินัยในตนเอง
 • ·       เรื่องที่ 1 ความมีวินัยในตนเอง
 • ·       เรื่องที่ 2 ความมีวินัยในหน้าที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational