วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ความมีวินัยในตนเอง
1x42.gif

สังคมจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยคนในชาติมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ จึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ประเทศก็จะเกิดความสงบสุขได้
ด้วยเหตุนี้ คนไทยทุกคน จึงควรสร้างวินัยในตนเอง และรับผิดชอบต่อสังคม เพราะนอกจากจะทำให้ตนเองก้าวสู่ความสำเร็จแล้ว ยังส่งเสริมให้ประเทศชาติ พัฒนาสู่ความเจริญทัดเทียม กับอานารยประเทศได้รวดเร็วอีกด้วย


แนวคิดการเรียน
การสร้างความมีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถทำได้อย่างไร

ผลการเรียนรู้

ปฎิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational