วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ม.3


ผลการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ม.3


  1. มีส่วนร่วมแนะนำนผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย
  2. แสดงออกแนะนำผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
  3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
  4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
  5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ปฎิบัติตนเป้นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
  8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
  9. มีส่วนร่วมและเสนอแนะแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
  10. ปฎิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational