วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เรื่องที่ 2 การอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรม

เรื่องที่ 2
1x42.gif
การอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรม
        การอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม จะต้องมีการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน
การปฎิบัติตนต่อกันอย่างเหมาะสม มีดังนี้
 1. การเคารพซึ่งกันและกัน
 1. เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนูาย์ ยอมรับความแตกต่างด้านความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา และเชื้อชาติ
 2. เคารพในสิทธิของกันและกัน
 3. เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น
 1. ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น
 1. แสดงกิริยา วาจา สุภาพ
 2. ไม่กล่าวลบหลู่ในสิ่งที่เขาเคารพศรัทธา
 3. ไม่พูดจาล้อเลียน เยาะเย้ยคนที่มีวัฒนธรรมต่างจากเรา
 1. ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีการแบ่งปัน
 1. มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
 2. เปิดโอกาสให้คนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรม เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม
 3. ให้ความช่วยเหลือ และเข้าร่วมกิจกรรมที่ดี ที่ชาวต่างชาติจัดขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational