วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 2 ชนิดของสังคม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชนิดของสังคม
ใบความรู้ที่ 2
ชนิดของสังคม

สามารถจำแนกประเภทของกลุ่มทางสังคมออกเป็น 4 ประเภท
 • 1. กลุ่มปฐมภูมิ เป็นกลุ่มขนาดเล็ก สมาชิกมีความสนิทสนมกัน มีลักษณะเป็นส่วนตัว ติดต่อสัมพันธ์กันเป็นเวลานานกระทำต่อกันทางสังคมอาศัยความพึงพอใจเป็นหลัก เช่น กลุ่มเพื่อนร่วนชั้นเรียน เพื่อนบ้าน ครอบครัว เป็นต้น
 • 2. กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มที่มีคนจำนวนมาก สัมพันธภาพของสมาชิกเป็นตามแบบแผน ขาดความเป็นกันเอง ติดต่อกันตามตำแหน่งหน้าที่ มักมีระยะสั้น มุ่งหวังผลประโยชน์ เช่น กลุ่มนักธุรกิจ พนักงานในองค์กรต่างๆ  เป็นต้น
 • 3. กลุ่มการงาน เป็นกลุ่มที่ความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ เป็นกลุ่มที่สมาชิกรวมตัวกันเพื่อร่วมมือกันทำงานหรือเพื่อแก้ปัญหา เช่น สมาคมชาวไร่อ้อย กลุ่มสหกรณ์โคนม กลุ่มส่งสินค้าออก เป็นต้น
 • 4. กลุ่มชุมชนชนบทและชุมชนเมือง กลุ่มชนบทเป็นกลุ่มที่มีชีวิตในชนบท มีอาชีพทางการเกษตร ความเป็นอยู่ง่ายๆ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ และกลุ่มชุมชนเมืองคือกลุ่มคนที่รวมตัวกันในเขตที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นมีอาชีพด้านบริการและอาชีพอื่นที่ไม่ใช่อาชีพการเกษตร ชีวิตขึ้นอยู่กับเวลาและแบ่งงานกันรับผิดชอบ


การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ
ปฐมภูมิ
 • ข้อดี
  •   1. ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยเป็นการส่วนตัว
  •   2. สมาชิกมีกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทั้งในส่วนตัวและส่วนรวม
 • ข้อเสีย
  •   1. ทำให้มีการช่วยเหลือพวกพ้องในทางที่มิชอบได้ง่าย
  •   2. บางกรณีสมาชิกจะขาดความเป็นตัวของตัวเอง
ทุติยภูมิ
 • ข้อดี
  •    1. เกิดความยุติธรรมและความเป็นระเบียบ
  •    2. สมาชิกปฏิบัติงานเป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ
 • ข้อเสีย
  •    1. ไม่มีการพึ่งพาอาศัยกัน
  •    2. สมาชิขาดความอบอุ่นใจ

l13.gif
วิชาหน้าที่พลเมือง
ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational