วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 2 ชนิดของสังคม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชนิดของสังคม
ใบความรู้ที่ 2
ชนิดของสังคม

สามารถจำแนกประเภทของกลุ่มทางสังคมออกเป็น 4 ประเภท
 • 1. กลุ่มปฐมภูมิ เป็นกลุ่มขนาดเล็ก สมาชิกมีความสนิทสนมกัน มีลักษณะเป็นส่วนตัว ติดต่อสัมพันธ์กันเป็นเวลานานกระทำต่อกันทางสังคมอาศัยความพึงพอใจเป็นหลัก เช่น กลุ่มเพื่อนร่วนชั้นเรียน เพื่อนบ้าน ครอบครัว เป็นต้น
 • 2. กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มที่มีคนจำนวนมาก สัมพันธภาพของสมาชิกเป็นตามแบบแผน ขาดความเป็นกันเอง ติดต่อกันตามตำแหน่งหน้าที่ มักมีระยะสั้น มุ่งหวังผลประโยชน์ เช่น กลุ่มนักธุรกิจ พนักงานในองค์กรต่างๆ  เป็นต้น
 • 3. กลุ่มการงาน เป็นกลุ่มที่ความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ เป็นกลุ่มที่สมาชิกรวมตัวกันเพื่อร่วมมือกันทำงานหรือเพื่อแก้ปัญหา เช่น สมาคมชาวไร่อ้อย กลุ่มสหกรณ์โคนม กลุ่มส่งสินค้าออก เป็นต้น
 • 4. กลุ่มชุมชนชนบทและชุมชนเมือง กลุ่มชนบทเป็นกลุ่มที่มีชีวิตในชนบท มีอาชีพทางการเกษตร ความเป็นอยู่ง่ายๆ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ และกลุ่มชุมชนเมืองคือกลุ่มคนที่รวมตัวกันในเขตที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นมีอาชีพด้านบริการและอาชีพอื่นที่ไม่ใช่อาชีพการเกษตร ชีวิตขึ้นอยู่กับเวลาและแบ่งงานกันรับผิดชอบ


การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ
ปฐมภูมิ
 • ข้อดี
  •   1. ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยเป็นการส่วนตัว
  •   2. สมาชิกมีกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทั้งในส่วนตัวและส่วนรวม
 • ข้อเสีย
  •   1. ทำให้มีการช่วยเหลือพวกพ้องในทางที่มิชอบได้ง่าย
  •   2. บางกรณีสมาชิกจะขาดความเป็นตัวของตัวเอง
ทุติยภูมิ
 • ข้อดี
  •    1. เกิดความยุติธรรมและความเป็นระเบียบ
  •    2. สมาชิกปฏิบัติงานเป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ
 • ข้อเสีย
  •    1. ไม่มีการพึ่งพาอาศัยกัน
  •    2. สมาชิขาดความอบอุ่นใจ

l13.gif
วิชาหน้าที่พลเมือง
ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

 • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
 • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
 • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
 • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

 • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
 • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
 • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
 • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
 • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
 • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ รีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational