วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

ประกาศคุณูปการ


ประกาศคุณูปการ

               ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ที่กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน คือ ต้องเป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนมีความสุข และวางยุทธศาสตร์ กำหนดพันธกิจ ให้พัฒนาผู้เรียน ออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 2.จิตพิสัย (Effective Domain) 3.ทักษะพิสัย (Psycho motor Domain)

               ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว วิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จึงได้ให้จัดทำ Work Shop Web Blog นี้ขึ้น เพื่อประกอบการศึกษาเรียนรู้ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นจำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องพัฒนาตนเอง ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ตามทฤษฎีการเรียนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ โดยพัฒนาระบบวิธีการเรียน จาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา รวมทั้งเพื่อก่อประโยชน์ ในการ นำไปใช้และเกิดการเรียนรู้ ครบทั้งสามด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ 

               โดยเฉพาะเป็นการฝึกทักษะพื้นฐานการจัดการความรู้ ทักษะภาษาดิจิตอล ทักษะการรู้คิดประดิษฐ์สร้าง ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทักษะการสืบค้น ฯลฯ เพื่อพัฒนาไปสู่ทักษะความรู้ที่มุ่งหวังของหลักสูตร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (Word Class Standard) ซึ่งเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 6 ประการ ประกอบด้วย (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills (2) ทักษะการคิด Thinking Skills (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problem Skills (4) ทักษะชีวิต Life Skills (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skills 

               จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้นำการศึกษาเรียนรู้ตามทฤษฎีระบบการเรียน KM (Knowledge  Management) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกทักษะการจัดการความรู้ด้วยการจัดทำ Work Shop Blog Sites ที่มีความสำคัญสำหรับกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งสู่เป้าหมายของหลักสูตร ครบทั้งสามด้าน Web Blog Education ผู้เรียนจึงจัดทำ Work Shop นี้ขึ้น

               ขอบพระคุณโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ชอบ ธาระมนต์ ขอบพระคุณ คุณครูวิบูลลักษณ์  นามบุญลือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ขอบพระคุณคุณครูชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา คุณครูผู้สอน ขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ของผู้จัดทำ และขอบคุณเพื่อนๆ และกัลยาณมิตร ทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนในการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ในการศึกษาเรียนรู้ ในการจัดทำ จน Work Shop Web Blog Sites นี้ เสร็จสิ้นสมบูรณ์..........................................
ผู้จัดทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational