วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 12 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน


ใบความรู้ที่ 12  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่สำคัญมีดังนี้
1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์การตามรัฐธรรมนูญ จึงเป็นหน่วยกลางที่มีบทบาทอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนกว้างขวางมากที่สุด
2. กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นหน่วยงานที่จะทำหน้าที่อบรมสั่งสอนศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพื่อให้สาธารณชน โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษาได้รับรู้และช่วยกันส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
3. กระทรวงมหาดไทย  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น จดทะเบียน คนเกิด จดทะเบียนบ้าน และย้ายบ้าน ทำบัตรประจำตัวประชาชน จดทะเบียนคนตาย เป็นต้น
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษย์ชนและดำเนินคดีกับบุคคลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ที่ใช้อำนาจในการส่งเสริม และดูแลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นครั้งคราว เช่น กรมประชาสงเคราะห์ กรมป่าไม้  กรมที่ดิน เป็นต้น
  หน่วยงานของเอกชน  หน่วยงานของเอกชน มีเป็นจำนวนมาก ทั้งหน่วยงานขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ บางหน่วยงานเกิดจากการรวมตัวกันของคนไทยด้วยกันเอง เช่น สภาสตรีแห่งชาติ มูลนิธิเด็ก และสมาคมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น ส่วนองค์การบางองค์การของเอกชนก็ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศให้เคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น องค์การสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย องค์การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย  เป็นต้น
การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
การมีส่วนร่วมสามารถกระทำได้ดังนี้
1. ประชาชนทุกคนต้องใช้สิทธิมนุษยชน เพื่อคุ้มครองตนเองมิให้ถูกละเมิดสิทธิ
2. ป้องกันและต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเมืองที่สำคัญ เช่น การชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ
3. ประชาชนต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น และปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างเสมอภาคไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตาม


วิชาหน้าที่พลเมือง

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational