วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปรองดองสมานฉันท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ความปรองดองสมานฉันท์
1x42.gif
ความปรองดองสมานฉันท์ เป็นสิ่งที่ทุกสังคมปราถนา เพราะสังคมที่พลเมืองรักใครปองดองกัน ย่อมเป็นสังคมที่มีความสุขและน่าอยู่อาศัย
การสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม ที่มีความหลากหลายทางด้านเชื่อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ย่อมเกิดขึ้นได้ หากสมาชิกในสังคมร่วมด้วยช่วยกัน
สิ่งสำคัญคือการยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน และวางใจให้เป้็นกลาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินพอดี เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความปรองดองสมานฉันท์ ในสังคมไทย

แนวคิดการเรียน
เพราะเหตุใดการสร้างความปรองดองในสังคม จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของพลเมืองทุกคน

ผลการเรียนรู้
  1. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
  2. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน

24r.gifไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational