วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 20 ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมสากลกับวัฒนธรรมไทย และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยที่เหมาะสม

ใบความรู้ที่ 20  
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมสากลกับวัฒนธรรมไทย
และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยที่เหมาะสม

ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมสากลกับวัฒนธรรมไทย สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1. วัฒนธรรมไทยให้ความสำคัญกับจิตใจเป็นสำคัญ โดยมุ่งจุดหมายสำคัญ เพื่อขัดเกลาจิตใจของสมาชิกในสังคมให้เป็นคนดีประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีแต่วัฒนธรรมสากลให้ความสำคัญกับการสะสมทางด้านวัตถุหรือความร่ำรวยเป็นสำคัญโดยไม่สนใจว่าจะสามารถหาทรัพย์มาได้โดยวิธีใดหากบุคคลใดมีทรัพย์สินมากก็จะได้รับการยอมรับจากคนในสังคม
2. วัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดดำรงชีวิตอยู่โดยการพึ่งพาอาศัยกัน เป็นลักษณะของครอบครัวรวมแต่วัฒนธรรมสากลจะเป็นวัฒนธรรมของผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมและบริการที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจึงไม่มีการพึ่งพาอาศัยกันมากนัก เป็นลักษณะต่างคนต่างอยู่
3. วัฒนธรรมไทยให้ความสำคัญกับผู้อาวุโสสังคม เนื่องจากท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากมายเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถจึงได้รับการยกย่องและยอมรับจากทุกคนในสังคม ซึ่งมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของผู้ที่มีความรู้โดยวัดจากใบปริญญาบัตรหรือใบประกาศต่าง ๆ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้อาวุโสมากนัก
4. วัฒนธรรมไทยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีลักษณะนิสัยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์โดยทั่วไปแต่วัฒนธรรมสากลส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมของชาติตะวันตกที่นับถือศาสนาคริสต์จึงมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

5. วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของไทยประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา จึงมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมากที่สุดเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนไทยที่ไม่เหมือนใครที่คนไทยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแต่วัฒนธรรมสากลบางอย่างจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยเนื่องจากรับมาจากต่างประเทศและไม่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย

วิชาหน้าที่พลเมือง

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational