วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1x42.gif
สังคมไทย เป็นสังคมประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญกับหน้าที่ สิทธิเสรีภาพของพลเมืองเป็นอย่างยิ่ง พลเมืองไทยทุกคน จึงจำเป็นต้องทราบว่าตนมีหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพใดบ้าง
เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติที่ถูกต้อง ตรงตามเป้าหมายของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
นอกจากนั้น การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่พลเมืองทุกคนควรเรียนรู้ เพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของเราทุกคน
ดังนั้น จึงควรใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของไทย ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

แนวคิดการเรียน
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยควรมีคุณลักษณะใดบ้าง

ผลการเรียนรู้
  1. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  2. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตย ในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
  3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
  4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
  5. คาดการณ์ เหตุการณ์ล่วงหน้า บนพื้นฐานของข้อมูล

24r.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational