วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 15 สิทธิทางกระบวนการการเมืองการปกครองและความยุติธรรม


ใบความรู้ที่ 15
สิทธิทางกระบวนการการเมืองการปกครองและความยุติธรรม

สิทธิมนุษยชนด้านการเมืองและการปกครอง หมายถึงการที่ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและมีส่วนร่วมในทางการเมืองและทางการปกครองในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยรัฐต้องไม่ขัดขวาง แต่จะต้องสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดังกล่าวอย่างเต็มที่ สิทธิมนุษยชนด้านการเมืองและการปกครอง
ในด้านการเมืองการปกครองและกระบวนการยุติธรรม ประชาชนชาวไทยจะมีสิทธิที่ใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวและแสดงถึงความเป็นประชาฺธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยสิทธิและเสรีภาพในด้านการเมืองการปกครองและกระบวนการยุติธรรมต่างๆที่สำคัญ จะมีได้ดังนี้
สิทธิกระบวนการการเมืองการปกครอง
1. เสรีภาพในการชุมนุม บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจำกัดเสรีภาพนี้จะกระทำมิได้
2. เสรีภาพในการรวมกลุ่ม บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมู่คณะอื่น การจำกัดเสรีภาพนี้จะกระทำมิได้
3. เสรีภาพในการตั้งพรรคการเมือง บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง การจัดองค์การภายในการดำเนินการ และข้อบังคับของพรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นบานของการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่การตั้งพรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมือง

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
1. สิทธิของผู้ต้องหาในการประกันตัว เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยยื่นเรื่องขอประกันตัวต้องได้รับการพิจารณาโดยเร็ว
2. สิทธิของผู้ต้องหา ในขั้นสอบสวนมีสิทธิในการตั้งทนายความ
3. สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา ย่อมได้รับการคุ้มครองและได้รับการดูแลตามความสมควรจากรัฐตามที่กฎหมายกำหนด


วิชาหน้าที่พลเมือง

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational