วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

ประกาศคุณูปการ


ประกาศคุณูปการ

               ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ที่กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน คือ ต้องเป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนมีความสุข และวางยุทธศาสตร์ กำหนดพันธกิจ ให้พัฒนาผู้เรียน ออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 2.จิตพิสัย (Effective Domain) 3.ทักษะพิสัย (Psycho motor Domain)

               ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว วิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จึงได้ให้จัดทำ Work Shop Web Blog นี้ขึ้น เพื่อประกอบการศึกษาเรียนรู้ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นจำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องพัฒนาตนเอง ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ตามทฤษฎีการเรียนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ โดยพัฒนาระบบวิธีการเรียน จาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา รวมทั้งเพื่อก่อประโยชน์ ในการ นำไปใช้และเกิดการเรียนรู้ ครบทั้งสามด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ 

               โดยเฉพาะเป็นการฝึกทักษะพื้นฐานการจัดการความรู้ ทักษะภาษาดิจิตอล ทักษะการรู้คิดประดิษฐ์สร้าง ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทักษะการสืบค้น ฯลฯ เพื่อพัฒนาไปสู่ทักษะความรู้ที่มุ่งหวังของหลักสูตร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (Word Class Standard) ซึ่งเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 6 ประการ ประกอบด้วย (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills (2) ทักษะการคิด Thinking Skills (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problem Skills (4) ทักษะชีวิต Life Skills (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skills 

               จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้นำการศึกษาเรียนรู้ตามทฤษฎีระบบการเรียน KM (Knowledge  Management) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกทักษะการจัดการความรู้ด้วยการจัดทำ Work Shop Blog Sites ที่มีความสำคัญสำหรับกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งสู่เป้าหมายของหลักสูตร ครบทั้งสามด้าน Web Blog Education ผู้เรียนจึงจัดทำ Work Shop นี้ขึ้น

               ขอบพระคุณโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ชอบ ธาระมนต์ ขอบพระคุณ คุณครูวิบูลลักษณ์  นามบุญลือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ขอบพระคุณคุณครูชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา คุณครูผู้สอน ขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ของผู้จัดทำ และขอบคุณเพื่อนๆ และกัลยาณมิตร ทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนในการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ในการศึกษาเรียนรู้ ในการจัดทำ จน Work Shop Web Blog Sites นี้ เสร็จสิ้นสมบูรณ์..........................................
ผู้จัดทำ

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

ประกาศคุณูปการ 1

ประกาศคุณูปการ

               ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ที่กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน คือ ต้องเป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนมีความสุข และวางยุทธศาสตร์ กำหนดพันธกิจ ให้พัฒนาผู้เรียน ออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 2.จิตพิสัย (Effective Domain) 3.ทักษะพิสัย (Psycho motor Domain)

               ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว วิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จึงได้ให้จัดทำ Work Shop Web Blog นี้ขึ้น เพื่อประกอบการศึกษาเรียนรู้ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นจำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องพัฒนาตนเอง ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ตามทฤษฎีการเรียนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ โดยพัฒนาระบบวิธีการเรียน จาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา รวมทั้งเพื่อก่อประโยชน์ ในการ นำไปใช้และเกิดการเรียนรู้ ครบทั้งสามด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ 

               โดยเฉพาะเป็นการฝึกทักษะพื้นฐานการจัดการความรู้ ทักษะภาษาดิจิตอล ทักษะการรู้คิดประดิษฐ์สร้าง ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทักษะการสืบค้น ฯลฯ เพื่อพัฒนาไปสู่ทักษะความรู้ที่มุ่งหวังของหลักสูตร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (Word Class Standard) ซึ่งเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 6 ประการ ประกอบด้วย (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills (2) ทักษะการคิด Thinking Skills (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problem Skills (4) ทักษะชีวิต Life Skills (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skills 

               จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้นำการศึกษาเรียนรู้ตามทฤษฎีระบบการเรียน KM (Knowledge  Management) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกทักษะการจัดการความรู้ด้วยการจัดทำ Work Shop Blog Sites ที่มีความสำคัญสำหรับกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งสู่เป้าหมายของหลักสูตร ครบทั้งสามด้าน Web Blog Education ผู้เรียนจึงจัดทำ Work Shop นี้ขึ้น

               ขอบพระคุณโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ชอบ ธาระมนต์ ขอบพระคุณ คุณครูวิบูลลักษณ์  นามบุญลือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ขอบพระคุณคุณครูชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา คุณครูผู้สอน ขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ของผู้จัดทำ และขอบคุณเพื่อนๆ และกัลยาณมิตร ทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนในการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ในการศึกษาเรียนรู้ ในการจัดทำ จน Work Shop Web Blog Sites นี้ เสร็จสิ้นสมบูรณ์..........................................
ผู้จัดทำ

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

ประกาศคุณูปการ

ประกาศคุณูปการ

               ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ที่กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน คือ ต้องเป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนมีความสุข และวางยุทธศาสตร์ กำหนดพันธกิจ ให้พัฒนาผู้เรียน ออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 2.จิตพิสัย (Effective Domain) 3.ทักษะพิสัย (Psycho motor Domain)

               ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว วิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จึงได้ให้จัดทำ Work Shop Web Blog นี้ขึ้น เพื่อประกอบการศึกษาเรียนรู้ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นจำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องพัฒนาตนเอง ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ตามทฤษฎีการเรียนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ โดยพัฒนาระบบวิธีการเรียน จาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา รวมทั้งเพื่อก่อประโยชน์ ในการ นำไปใช้และเกิดการเรียนรู้ ครบทั้งสามด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ 

               โดยเฉพาะเป็นการฝึกทักษะพื้นฐานการจัดการความรู้ ทักษะภาษาดิจิตอล ทักษะการรู้คิดประดิษฐ์สร้าง ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทักษะการสืบค้น ฯลฯ เพื่อพัฒนาไปสู่ทักษะความรู้ที่มุ่งหวังของหลักสูตร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (Word Class Standard) ซึ่งเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 6 ประการ ประกอบด้วย (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills (2) ทักษะการคิด Thinking Skills (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problem Skills (4) ทักษะชีวิต Life Skills (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skills 

               จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้นำการศึกษาเรียนรู้ตามทฤษฎีระบบการเรียน KM (Knowledge  Management) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกทักษะการจัดการความรู้ด้วยการจัดทำ Work Shop Blog Sites ที่มีความสำคัญสำหรับกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งสู่เป้าหมายของหลักสูตร ครบทั้งสามด้าน Web Blog Education ผู้เรียนจึงจัดทำ Work Shop นี้ขึ้น

               ขอบพระคุณโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ชอบ ธาระมนต์ ขอบพระคุณ คุณครูวิบูลลักษณ์  นามบุญลือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ขอบพระคุณคุณครูชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา คุณครูผู้สอน ขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ของผู้จัดทำ และขอบคุณเพื่อนๆ และกัลยาณมิตร ทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนในการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ในการศึกษาเรียนรู้ ในการจัดทำ จน Work Shop Web Blog Sites นี้ เสร็จสิ้นสมบูรณ์..........................................
ผู้จัดทำ

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

สื่อการเรียน


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดี

หน้าที่พลเมือง... คืออะไร

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

โรงเรียนประชาธิปไตยสีขาว

นิทานเด็กดี เรื่อง"ความซื่อสัตย์"

การสร้างความเป็นพลเมือง

นี่แหละประชาธิปไตย

มารยาทไทย งามอย่างไทย

มารยาทไทย-การรับส่งสิ่งของผู้ใหญ่

ความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและโอกาส

เศรษฐกิจพอเพียงหนังสั้น 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
เรื่อง คุณค่าของคนยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ ปรีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational