วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เรื่องที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมไทย

เรื่องที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมไทย
1x42.gif

ศิลปกรรมไทย เป็นภูมิปัญญาที่มีความละเอียด ประณีตและอ่อนช้อยงดงามอย่างยิ่ง เพราะถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากจิตใจและลักษณะนิสัยอันอ่อนช้อยงดงามของคนไทย ภายใต้ความงามของงานศิลปะไทย จึงสอดแทรกไว้ซึ่งความงามทั้งด้านฝีมือและจิตใจผู้สร้างอย่างลงตัว
เยาวชนในฐานะของผู้ที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ จึงมีหน้าที่สำคัญในการปกป้อง รักษา อนุรักษ์ และถ่ายทอดศิลปกรรมไทยอันทรงคุณค่า ให้คงอยู่คู่สังคมไทยและสังคมโลกสืบไป

 1. ปรเภทของศิลปวัฒนธรรมไทย งานศิลปกรรมไทย ส่วนใหญ่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นตามความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความงามของธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
  1. จิตรกรรม
  2. วรรณกรรม
  3. ประติมากรรม
  4. สถาปัตยกรรม
  5. นาฎดุริยางคศิลป์
 2. ตัวอย่างงาน ศิลปกรรมไทย
  1. จิตกรรม
   1. จิตรกรรมเรื่องเวชสันดรชาดก วัดบวกครกหลวง จ.เชียงใหม่
   2. จิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จ.กรุงเทพฯ
   3. จิตกรรมเรื่องเวสสันดรชาดก วัดพุทธสีมา จ.ร้อยเอ็ด
   4. จิตกรรมคนรำโนราห์ วัดมัชฌิมวาส จ.สงขลา
  2. ปฎิมากรรม
   1. พระพุทธสิหิงค์ ศิลปเชียงแสน
   2. พระศรีศากยทศพลญาณ ศิลปรัตนโกสินทร์
   3. พระใส ศิลปลานช้าง
   4. พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ศิลปะสกุลช่างนครศรีธรรมราช
  3. สถาปัตยกรรม
   1. วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง
   2. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  กรุงเทพฯ
   3. วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
   4. วัดมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช
  4. นาฎดุริยางคศิลป์
   1. ฟ้อนเล็บ ภาคเหนือ
   2. โขน ภาคกลาง
   3. เซิ้งโปงลาง ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ
   4. รำโนราห์ ภาคใต้
  5. วรรณกรรม
   1. ชินกาล มาลีปกรณ์ ภาคเหนือ
   2. พระอภันมณี ภาคกลาง
   3. ท้าวก่ำกาดำ ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ
   4. กายนคร  ภาคใต้
 3. แนวทางการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
  1. รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ทั้งจากคนในท้องถิ่น และเอกสารที่ได้มีการบันทึกไว้ เพื่อนำมาศึกษาให้เข้าใจถึงแก่นแท้ เอกลักษณ์ และคุณประโยชน์ของศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ
  2. สร้างศูนย์กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เช่นการสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับศิลปวัฒธรรมไทย เป็นต้น
  3. ให้การสนับสนุนและยกย่องผู้สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เช่นศิลปินแห่งชาติ สาขาต่างๆ เป็นต้น
  4. รณรงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้สมาชิกในสังคม ด้วยการให้ความรู้ และจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้
  5. ดูแลรักษาศิลปกรรมไทย ทั้งจิตรกรรม ปติมากรรม และสถาปัตยกรรม ให้คงอยู้ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ไปทำลย หรือหากพบเห็นผู้ทำลาย ควรแจ้งให้หน่วยงาที่รับผิดชอบทราบ
  6. ส่งเสริมและแลลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยการใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
  7. เข้าร่วม แนะนำ และเชิญชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมงานหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับศฺิลปวัฒนธรรม เช่น งานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย

1x42.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational