วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน


ใบความรู้ที่ 29
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   รัฐธรรมนูญ หมายถึงกฎหมายสูงสุดของประเทศที่บอกถึงลักษณะ โดยทั่วไปในการปกครองประเทศ
   รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ว่าด้วยรูปแบบการปกครองประเทศ สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นแม่บทที่สำคัญที่สุด ซึ่งกฎหมายอื่นจะมาขัดแย้งมิได้ ดังนั้นจึงพอสรุปความสำคัญของรัฐธรรมนูญได้ดังนี้
1. เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่บัญญัติถึงระเบียบแห่งอำนาจสูงสุดในรัฐ เช่น หลักการบริหารแผ่นดินต่างๆ เป็นต้น
2. เป็นกฎหมายที่ให้หลักประกันในด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3. การร่างรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องมาจากความต้องการของกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพจึงมีความหลากหลายผสมผสานกันจนลงตัว
4. เป็นกติกาทุกคนในประเทศต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
หลักการของรัฐธรรมนูญของไทย ทีสำคัญมีดังนี้
1. การประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญจะมีการบัญญัติเรื่องสิทธิของประชาชนไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับให้ความสำคัญสูงสุด
2. การประกันความเท่าเทียมกัน   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับจะบัญญัติถึงฐานะของประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศว่ามีฐานะเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมสูงต่ำเพียงใด ย่อมมีสิทธิ์ได้รับการบริการจากรัฐโดยเท่าเทียมกัน
3. การมีส่วนร่วมของประชาชน  ถือเป็นหลักการขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ให้อำนาจประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองได้ง่ายขึ้น เช่น ประชาชนจำนวน 20,000 คน สามารถลงชื่อร้องของต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภาพถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งหรือการกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นของตน ได้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน เป็นต้น
4. การถ่วงดุลของอำนาจการปกครองต่าง ๆ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยประกอบด้วยอำนาจอธิปไตย 3 อำนาจ คือ อำนาจบริหาร ทำหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง อำนาจนิติบัญญัติ ทำหน้าที่ในการร่างและพิจารณากฎหมายเพื่อนำไปใช้บังคับในประเทศ อำนาจตุลาการ ทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ รีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational