วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน


ใบความรู้ที่ 29
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   รัฐธรรมนูญ หมายถึงกฎหมายสูงสุดของประเทศที่บอกถึงลักษณะ โดยทั่วไปในการปกครองประเทศ
   รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ว่าด้วยรูปแบบการปกครองประเทศ สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นแม่บทที่สำคัญที่สุด ซึ่งกฎหมายอื่นจะมาขัดแย้งมิได้ ดังนั้นจึงพอสรุปความสำคัญของรัฐธรรมนูญได้ดังนี้
1. เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่บัญญัติถึงระเบียบแห่งอำนาจสูงสุดในรัฐ เช่น หลักการบริหารแผ่นดินต่างๆ เป็นต้น
2. เป็นกฎหมายที่ให้หลักประกันในด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3. การร่างรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องมาจากความต้องการของกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพจึงมีความหลากหลายผสมผสานกันจนลงตัว
4. เป็นกติกาทุกคนในประเทศต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
หลักการของรัฐธรรมนูญของไทย ทีสำคัญมีดังนี้
1. การประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญจะมีการบัญญัติเรื่องสิทธิของประชาชนไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับให้ความสำคัญสูงสุด
2. การประกันความเท่าเทียมกัน   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับจะบัญญัติถึงฐานะของประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศว่ามีฐานะเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมสูงต่ำเพียงใด ย่อมมีสิทธิ์ได้รับการบริการจากรัฐโดยเท่าเทียมกัน
3. การมีส่วนร่วมของประชาชน  ถือเป็นหลักการขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ให้อำนาจประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองได้ง่ายขึ้น เช่น ประชาชนจำนวน 20,000 คน สามารถลงชื่อร้องของต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภาพถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งหรือการกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นของตน ได้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน เป็นต้น
4. การถ่วงดุลของอำนาจการปกครองต่าง ๆ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยประกอบด้วยอำนาจอธิปไตย 3 อำนาจ คือ อำนาจบริหาร ทำหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง อำนาจนิติบัญญัติ ทำหน้าที่ในการร่างและพิจารณากฎหมายเพื่อนำไปใช้บังคับในประเทศ อำนาจตุลาการ ทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational