วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 17 ความหมายและลักษณะของวัฒนธรรม

ใบความรู้ที่ 17  
ความหมายและลักษณะของวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เช่น ภาษา ศิลปะ กฎหมาย การปกครอง และศีลธรรม เป็นต้น ถือเป็นความเจริญงอกงามทางสติปัญญาของมนุษย์ วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งเรียนรู้และรับถ่ายทอดมาจากการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันอันความรวมถึงภาษา ธรรมเนียมประเพณีและสถาบันทางสังคมเป็นวิธีการดำรงชีวิตของคนในสังคม
ลักษณะของวัฒนธรรม
สิ่งที่จัดเป็นวัฒนธรรม มีลักษณะที่สำคัญดังนี้
1. วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เช่น การสร้างอาคารบ้านเรือน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น หรือการแต่งเติมสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้มีรูปร่างลักษณะใหม่
2. วัฒนธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้  วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดและไม่ใช่สิ่งที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างมนุษย์โดยเด็กจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูแลขัดเกลาสังคมจากพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ เมื่อเด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวและความรู้พื้นฐานก็ปรับปรุงพัฒนาความคิด ประดิษฐ์เป็นวัฒนธรรมใหม่ๆ
3. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สมาชิกของสังคมยอมรับ  เป็นส่วนร่วมและนำไปใช้ในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาเป็นแบบแผนการดำรงชีวิตร่วมกันของสมาชิกในสังคม

4. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สั่งสมและถ่ายทอดให้แก่อนุชนรุ่นหลัง วัฒนธรรมเป็นผลของการถ่ายทอดและการเรียนรู้จากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปสู่สมาชิกอีกรุ่นต่อไป การถ่ายทอดนั้น ต้องใช้เวลา และมีภาษาเป็นสื่อกลางช่วยใช้มนุษย์ได้แสดงความรู้สึกและสามารถเข้าใจผู้อื่นได้  ภายหลังที่มีการสร้างวัฒนธรรมและพัฒนาขึ้นก็จะมีการสั่งสมกลายเป็นองค์ความรู้ของสังคม
5. วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตามกาลเวลาที่สอดคล้องกับธรรมชาติรอบข้างและความต้องการของสมาชิกในสังคม บุคคลที่เกิดในสังคมใดก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมนั้น ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ว่าของใครดีกว่ากัน เพราะแต่ละวัฒนธรรมย่อมมีความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม

วิชาหน้าที่พลเมือง

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational