วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

สารบัญใบความรู้

เตรียมเด็กสู่อนาคตของเขา 
ไม่ใช่พาเขากลับไปสู่อดีตของเรา

เตรียมเด็กสู่อนาคตของเขา
คิด 

อยากให้เด็ก มีทักษะ

ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
อยากให้เด็กใช้ ค้นคว้า รู้เท่าทันสื่อ 
แต่เวลาทำ 
.... ห้ามเด็กนำโทรศัพท์เข้าห้องเรียน.....
แนวทางการศึกษา 
ที่เหมาะสมเพื่ออนาคตของเด็ก 
คือการฝึกฝนให้เขาใช้มันอย่างเหมาะสมครับ
โลกเปลี่ยนไปแล้ว 
สังคมแตกต่างจากเดิมมาก
เราต้องช่วยกัน 
เพื่อเตรียมเด็กสู่อนาคตของเขา
ไม่ใช่พาเขากลับไปสู่อดีตของเรา

การปฏิรูปการศึกษาที่ทำกันทั่วโลก 
ในรอบสิบกว่าปีมานี้
สาเหตสำคัญคือ โลกเปลี่ยน การงานเปลี่ยน 
เทคโนโลยี ต้องกลายเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าและทำงาน 
เขาจึงสนับสนุนให้ครูอาจารย์เปลี่ยนการสอน
และการสอบแบบโบราณ 
มาเป็นการสอนและการสอบ
ที่จะพาผู้เรียนสู่อนาคต
ในบ้านเราเอง
รัฐบาลก่อนแจกแทบเลต 
รัฐบาลนี้ วันนี้แจกทีวี แจกห้องเรียนเทคโนโลยี
แต่เป็นเรื่อง แปลกที่หลาย รร. 
ห้ามเด็กเอาโทรศัพท์ เข้าห้องเรียน
ห้ามใช้เครื่องคิดเลขเราลงทุนใช้เงินเพื่อซื้ออุปกรณ์
เราทาสี รร. เราติดธงอาเซียน 
เราสร้างอาคาร
เราเปลี่ยนแปลงไปมาก

แต่การสอนและการสอบยังคงเดิม


“การจัดการศึกษาเพื่อผลผลิต 
ครูต้องสอนน้อย แต่ให้เด็กเรียนรู้มาก 
ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบไม่สอน 
ก็เรียนได้จริง
โดยครูต้องเชื่อมั่นว่าผู้เรียน
สามารถแสดงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนการจัดการเรียน 
ออกแบบกิจกรรมการเรียน กระตุ้นส่งเสริมจูงใจผู้เรียน
และเตรียมคำถามที่ท้าทายให้ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบ 
มีประเด็นคำถามจากประสบการณ์ในชั้นเรียน 
การนำเสนอผลการเรียนมาอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
ซึ่งผู้สอนจะมีบทบาทใหม่ คือ Commentator เพิ่มขึ้นด้วย 
ทำให้เกิดผลงานที่เป็นองค์ความรู้
จากกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์”


“การจัดการศึกษาไทย 4.0 เกิดขึ้นจริง 
ประสบความสำเร็จได้ ต้องเริ่มจากผู้บริหาร 
ผู้สอนต้องเปลี่ยนวิธีคิด 
ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบเอาคะแนนสูง 
ทำให้นักเรียนถูกจำกัดอยู่ในกรอบ 
ไม่สามารถคิดนอกกรอบได้ 
ครูต้องให้เสรีภาพเด็กเลือกเรียนตามความถนัด 
โดยส่งเสริม เติมเต็มตามศักยภาพของเด็ก 
ซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคมาก 
รวมถึงต้องเป็นเป้าหมายการศึกษาของชาติ 
สร้างเด็ก สร้างนวัตกรรม เลิกการบรรยาย 
แต่ให้เด็กได้ลงมือทำ 
เด็กทุกคนต้องมีผลงาน
และเห็นความสำเร็จอยู่ที่ผลงาน 
การเรียนการสอนทุกวิชาต้องเป็นแบบเดียวกัน 
มีการดำเนินการต่อเนื่อง 
และทุกคนต้องร่วมมือกันทำ” 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational